Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

Vilka fördelar finns det att jaga vargar i Sverige?

Frågan ställd av anonym. Kategori: Varg

Svar

Hej!

Vargen väcker starka känslor och det finns många olika åsikter om jakt på varg. Vissa tycker att vargjakt är helt nödvändig i förvaltningen, medan andra starkt ifrågasätter den både med avseende på dess effekt, laglighet och etik.

När man pratar om jakt på varg behöver man kanske skilja på skyddsjakt (som sker om en specifik identifierad varg anses orsaka problem) eller licensjakt (jakten sker på kvot under jaktsäsong). Båda typerna av jakt på varg i Sverige idag sker dock i syfte att minska risken för uppkomna skador och därmed minska konflikter. I Sverige är det nämligen politiskt bestämt att vi ska ha rovdjur i livskraftiga rovdjursstammar, MEN att det samtidigt inte ska ställa till för stora problem för näringar och samhällsintressen - och av den anledningen sker viss jakt.

Jakt får dock inte bedrivas om jakten anses hota artens långsiktiga bevarandestatus och det är Länsstyrelsen och/eller Naturvårdsverket som gör en sådan bedömning. Vargens bevarandestatus är mycket omdiskuterad och i många fall överklagas beslutad jakt just på grund av att man inte håller med i myndigheternas bedömningar.

Jakt får också beviljas av ”hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller
ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön”. Många menar just att acceptansen för varg skulle öka om den får jagas på samma sätt som mycket annat vilt i Sverige. Några sådana tydliga resultat finns dock inte att hämta med stöd från forskning idag men den typen av forskning ökar och kanske finns några resultat om några år. Attitydundersökningar som gjorts visar dock på att stödet för jakt är relativt stort men att anledningen till jakten gör att acceptansen varierar. T.ex. anser 64 % att det är accepterat att skjuta vargar för att förhindra skador på tamdjur medan 24 % anser att minskad konkurrens om viltet är en acceptabel anledning till vargjakt.

/Linda

Besvarad av den 5 oktober 2017