Rovdjurscentret De 5 Stora

Vargflytt & vargjakt

Varg bakom snöig gren (1)För att minska hotet mot den svenska vargstammen har regeringen haft som ambition att bland annat flytta in vargar i landet och att sätta ut djurparksvalpar i befintliga lyor. Samtidigt har licensjakt på varg genomförts, blivit inställd och sedan återinförts! Men bara i vissa län...

Logiken kan vara svår att förstå, och på den här sidan försöker vi beskriva hur det hela hänger ihop! 

Vi har lovat livskraftiga stammar

Det hela grundar sig i att Sverige har beslutat, och internationellt förbundit sig, att bevara en stor mängd olika arter och deras livsmiljöer. Vargen är en av dessa arter. Idag klassas den svenska vargstammen som hotad.

Inavel är det största hotet

Inaveln bedöms vara det största hotet mot vargstammens långsiktiga överlevnad. Att vargarna inte är speciellt många är också ett hot i sig, men att bara öka antalet vargar utan att se till att inaveln minskar påverkar inte hotstatusen speciellt mycket. Åtminstone inte om antalet vargar inte tillåts bli mycket högt - och det kommer av socioekonomiska skäl troligen inte ske i Sverige.  

Varför är vargarna inavlade då?

VargvalpFrån början fanns flera tusen vargar i Sverige men sen utrotade vi dem från vårt land. Vargen fanns i Sverige ända fram till en bit in på 1900-talet. 

När vargen fridlystes år 1966 fanns inga, eller möjligen någon enstaka individ, kvar i ödemarken.

På 1980-talet vandrade finsk/ryska vargar in i landet och antalet vargar började så småningom att öka igen. Nu har vi cirka 400 vargar i landet vilket är en god ökning, men alla härstammar från en handfull individer och det innebär att de är mycket nära släkt med varandra - det vill säga att inaveln är hög.

Är inavel så farligt?

En vanlig fråga är om inavel verkligen kan vara så farlig, eftersom vargarna verkar friska och livsdugliga.

Svaret på det är att för en enskild individ behöver inavel inte vara speciellt märkbar eller farlig, men ju högre graden av inavel är desto större risk är det att en grupp av djur dör ut. Gruppen blir känsligare för förändringar i miljön och sjukdomar eftersom alla individer har liknande egenskaper. Inavel kan också ge missbildningar, tex skelettförändringar, och sämre fortplantningsförmåga. Detta har man sett på den svenska vargstammen.

Hur kan inaveln och hotstatusen minskas?

Det enda sättet att minska inaveln, och hotstatusen, i den svenska vargstammen är att det kommer in vargar med nya gener i landet som parar sig med de befintliga vargarna. 

Vargar från Finland/Ryssland vandrar då och då in i landet, men få av dem lyckas sprida sina gener vidare. Anledningen till att få invandrande vargar får valpar är att majoriteten av den svenska vargstammen idag finns i mellersta delen av landet och att de invandrande vargarna har därmed en lång sträcka att förflytta sig innan de har möjlighet att para sig och på så vis föra sina gener vidare. 

 

Ett åtgärdsprogram togs fram

För att minska vargstammens hotstatus beslutade regeringen år 2009 om ett "åtgärdspaket" som skulle minska inaveln och därmed också minska hotstatusen. Detta skulle i sin tur leda till att vargstammen kunde hållas på en relativt låg nivå och därmed orsaka mindre konflikter med bland annat tamdjursägare och jägare. Åtgärdspaketet innehöll såväl planer på inflyttning av nya vargar till landet som licensjakt på varg. 

Flytt av vargar

Eftersom den naturliga invandringen går så långsamt beslutade Riksdagen år 2009 om att aktivt försöka minska inaveln och hotstatusen på de svenska vargarna. 

Man beslutade att upp till 20 vargar med nya gener skulle föras in i den nuvarande stammen fram till år 2014. De metoder som bland annat gavs som förslag var: 

  • Utsättning av vuxna djur från Finland/Ryssland
  • Utsättning av valpar med föräldrar från öster som förts in i djurpark
  • Utsättning av valpar från svenska djurparksvargar
  • Flytta invandrade vargar som uppehåller sig i renskötselområdet till mellersta Sverige
  • Underlätta för naturligt invandrade vargar att ta sig ner till det nuvarande utbredningsområdet. 

Vargjakt samtidigt som flytt

Stirrande vargFör att öka acceptansen för att flytta vargar beslutade regeringen att under samma tid som detta pågick skulle vargstammen inte överskrida 210 individer. För att kunna hålla stammen på den nivån krävdes jakt och därmed tilläts licensjakt på varg år 2010, vilket var första gången sedan den fridlysts 1966.

Jakten ställdes in

Efter hård kritik från EU, som menade att jakten äventyrade vargstammens långsiktiga överlevnadsmöjlighet, beslutade regeringen i augusti 2011 att ställa in kommande licensjakt. I och med det tog man också bort maxtaket på 210 vargar. 

Jakten återinfördes

Riksdagen har senare beslutat om förändringar i rovdjurspolitiken som åter öppnat för licensjakt på varg och de senaste åren har jakt skett i några län. Jakten är dock fortfarande ett ärende för EU.

Även fast jakten har återinförts har inte det förra maxtaket återkommit. Den enda siffra som idag finns angiven för antal vargar i Sverige är den nationella miniminivån som utifrån biologiska faktorer satts till 300 vargar. Det betyder att det aldrig får vara under den nivån för att vargen ska kunna anses ha gynnsam bevarandestatus. Denna siffra gäller under förutsättning att det kommer in nytt DNA (invandrande varg som får valpar) till vargstammen minst var femte år. 
Något maxantal för varg finns alltså inte angivet i Sverige. Hur många vargar det faktiskt kommer finnas i Sverige styrs utifrån de förvaltningsmål som varje län satt för varg. Förvaltningsmålet är satt utifrån varje läns specifika förutsättningar och kan ses som en kompromiss för olika intressen i länet. Länen måste också förhålla sig till att förvaltningsmålen tillsammans inte får understiga det nationella minimålet på 300 vargar. 

Vad hände med flytt av varg?

De flesta metoder som förslogs för att minska inaveln har inte använts. Vid några tillfällen har dock invandrande vargar flyttats från renskötselområdet till mellersta landet. Två av dessa vargar flyttades samtidigt som ett par och de har etablerat sig och fått valpar i mellersta landet, medan två andra vandrade tillbaka till renskötselområdet.

Just nu anser myndigheterna att man inte behöver flytta vargar aktivt men man undesöker på vilket vis som man kan underlätta för naturligt invandrade vargar att ta sig ner till det nuvarande utbredningsområdet. 

Om man inte lyckas få in en ny invandrad varg som reproducerar sig med skandinavisk varg under varje varggeneration (5-6 år) kan andra åtgärder behöva vidtas.

Att det en lika stor positiv genetisk effekt som om stammen med 300 vargar istället hade haft 500 ytterligare vargar av skandinaviskt ursprung.

 

Läs mer om "Genetisk förstärkning av vargstammen" på Naturvårdsverkets hemsida.