Rovdjurscentret De 5 Stora

1600-talet

I början av 1600-talet hade befolkningen återigen ökat till en miljon människor i landet efter den befolkningsminskning som skedde i och med digerdöden på 1400-talet. Trots att många krig fördes under 1600-talet skedde en stark befolkningsökning under detta århundrade och i början på 1700-talet hade befolkningen nästan dubblerats. 93-95 procent av befolkningen tillhörde allmogen (bönder, torpare, tjänstefolk och arbetare) och omkring 3-4 procent var borgare. De övriga procenten av befolkningen tillhörde prästerskapet och adeln.

Under 1600-talet började Sverige utveckla en stark statsmakt. En modern byråkratisk organisation med centrala myndigheter växte fram. Ett av dessa är lantmäteriverket som kartlade Sverige och landets resurser. Vägnätet byggdes ut, universitet upprättatdes och postverk infördes för att kunna sprida information lättare.

RenhjordVid 1600-talet hade de flesta samer övergått till tamrenskötsel, men fiske och jakt var ändå precis som förr viktiga inslag. Eftersom efterfrågan på skinn från vilda djur sjunkit jämfört med på 1500-talet och staten nu istället krävde in skatt i form av renar och fisk skaffade samefamiljerna sig under detta århundrande allt fler renar. Renskötseln bedrevs som så kallad intensiv skötsel, dvs familjerna flyttade med renarna och renens betesbehov styrde människornas flyttningar. Denna form av renskötsel var framgångsrik i omkring 150 år och produkterna från verksamheten utgjorde en stor andel av den export som skedde längs de norrländska kuststäderna.

Under 1600-talet fortsatte samerna att trängas undan och deras marker att exploateras. Till exempel hittades silver invid norska gränsen år 1634. Svenska kronan ville utvinna den nyfunna rikedomen och samer tvingades att sköta transporterna. Följden av det hårda arbetet eller slaveriet blev att många samer flydde till Norge för att slippa plåga sig själva och sina djur.  Ett annat exempel är hämtat från Järvsö där man vid landstiget 1645 beordrade länsmännen att driva ut alla samer som kommer till deras socknar. 

1634 infördes skottpeng för varg och björn i hela landet och senare kom jakt på fler arter att uppmuntras med hjälp av en sådan skottpremie.