Rovdjurscentret De 5 Stora

Hur det hela började

1999 föreslog utredningen "Sammanhållen rovdjurspolitik" (SOU 1999:146) att 
staten bör bidra till att inrätta rovdjurscentrum och att en arbetsgrupp skulle tillsättas inom Miljödepartementet med uppdrag att diskutera med Orsa Björnpark, Järvzoo, Värmlands rovdjurscenter och Viltskadecenter samt med berörda län och kommuner om hur inrättandet av ett eller flera rovdjurscentra skulle gå till.

År 2000 tog Länsstyrelsen i Gävleborgs län initiativ till att skapa ett nationellt rovdjursinformationscenter i Järvsö, i anslutning till djurparken Järvzoo. Arbetet med detta drevs i samarbete med bland andra Ljusdals kommuns näringslivsenhet Närljus, Järvzoo och det privatägda kunskapsprojektet De 5 Stora som bidrog med bland annat idéer och frågeställningar. En förstudie inleddes med Mats Ericson som ansvarig.

Samma år blev förstudien klar och den visade att en etablering av ett svenskt rovdjurscenter med fördel kunde ske i Järvsö i Hälsingland. De förutsättningar som rovdjursutredningen ansåg vara av vikt för att ett svenskt rovdjurscenter skulle få genomslag var till stor del redan uppfyllda: I länet fanns samtliga fyra stora rovdjur i vilt tillstånd. I Järvsö fanns djurparken Järvzoo, med alla aktuella rovdjur och många av deras bytesdjur. I trakten fanns goda möjligheter till natur- och viltupplevelser och bra förutsättningar att anordna spårkurser och andra aktiviteter med anknytning till centrets verksamhet. Järvsö låg också strategiskt i norrländsk skogsbygd, samtidigt som det var lättillgängligt på dags- eller helgtursavstånd från Stockholm och Mälardalsregionen. Dessutom förväntades det lokala intresset för ett rovdjurscenter vara stort, i och med att det i trakten finns en tradition med inriktning på viltforskning samt natur- och jaktfrågor.

Redan tidigt i processen involverades landets stora intresseorganisationer i diskussionen kring ett nationellt rovdjurscenter i Järvsö. Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF, Rovdjursföreningen, Jägareförbundet, Jägarnas riksförbund, Lantbrukarnas riksförbund, Fäbodbruket, Svenska samernas riksförbund, Ekoturismföreningen och Svenska djurparksföreningen slöt upp bakom idén. I dag finns en lång rad intresseorganisationer samlade i ett Rådet till De 5 Stora. Rådets funktion är att hjälpa till att utveckla Rovdjurscentrets verksamhet. Rådet väljer också styrelse. 

En projektansökan till EU-projekt beviljades i juni 2003. Målet var att skapa ett besökscenter av nationell betydelse i anslutning till djurparken Järvzoo. Även Naturvårdsverket och flera privata finansiärer bidrog med viktiga medel till detta. En stiftelse bildades för den framtida driften av centret.

Rovdjurscentret De 5 Stora började alltså sitt arbete år 2003. Rovdjurscentret övertog då varumärket De 5 Stora; ett kunskapsprojekt som hade drivits i privat regi sedan 1998 av Staffan Widstrand, Magnus Elander och Johan Lewenhaupt. Med varumärket följde webbplatsen www.de5stora.com, samt mycket text- och bildmaterial som utgjort grunden för utställning och hemsida. Tillsammans med Rådet till De 5 Stora och Stiftelsen De 5 Stora formulerades gemensamma mål för Rovdjurscentrets verksamhet.

År 2007 avslutades EU-projektet och idag drivs centret som en stiftelse. Stiftelsen finansieras med hjälp av egna intäkter, bidrag från Naturvårdsverket och tillfälliga stöd från andra stiftelser.