Rovdjurscentret De 5 Stora

Svenska rovdjursföreningen 

Svenska Rovdjursföreningen verkar för att alla rovdjur ska få finnas i långsiktigt livskraftiga populationer i sina naturliga utbredningsområden.

Vi verkar för att underlätta samexistensen mellan människor och rovdjur. All mänsklig verksamhet ska anpassas till naturens förutsättningar. Till de förutsättningarna hör att det finns rovdjur som varg, björn, lodjur, järv och kungsörn i Sverige.

Förvaltningsbeslut ska baseras på solid vetenskaplig grund och med beaktande av försiktighetsprincipen. Faktabaserad information är av stor betydelse när det gäller att vinna förståelse och acceptans för rovdjuren.

Områden som är viktiga för en rovdjursarts fortplantning, födosök eller spridning ska kunna ges tillfälligt eller permanent skydd.

Möjligheten att bedriva jakt på rovdjur ska anpassas efter hur hotad eller livskraftig arten är i landet. Ju mer hotad en art är, desto mindre är utrymmet för jakt, och desto hårdare måste andra lösningar tillämpas. Samhället måste bygga upp en fungerande jakt- och naturtillsyn. Den illegala jakten måste stoppas.