Rovdjurscentret De 5 Stora

Människan begränsar vargens utbredningsområde

En studie utförd av Skandulv visar att vargens potentiella utbredning främst påverkas av olika typer av dödlighet orsakade av människan så som legal och illegal jakt samt till viss del av trafik i områden med hög trafikintensitet.

 I denna studie konstruerades en modell som beskriver vargens potentiella  utbredningsområde genom att ta hänsyn till biologiska faktorer i vargens nuvarande utbredningsområde. I nästa steg integrerades mänsklig påverkan genom att ta hänsyn till olika typer av dödlighet och hur denna dödlighet var kopplad till olika biologiska faktorer.

Vargförekomst var starkt kopplad till förekomsten av skog och andra områden med låg befolkningstäthet medan olika risker för dödlighet främst var kopplad till infrastrukturen för olika typer av trafik, befolkningens fördelning och täthet, tätheten av bytesdjur samt olika typer av förvaltningsstrategier.

Modellen visade att det finns biologiska förutsättningar för vargen att etablera sig i stort sett alla områden i Skandinavien. Denna potentiella biologiska utbredning begränsas främst av risken för olika typer av dödlighet orsakade av människan, tex legal och illegal jakt samt till viss del av trafik i områden med hög trafikintensitet. Täthet och fördelning av bytesdjur (klövdjur) hade ingen eller liten effekt på modellens resultat.

Trots att de flesta områden erbjuder goda biologiska förutsättningar för vargförekomst så finns det inga områden med både goda biologiska förutsättning och låg risk för dödlighet. Eftersom konflikter med människor sker i stort sett överallt där vargar etablerar sig, vilket leder till åtgärder för att begränsa populationens utbredning, kommer vargens framtida utbredning troligen  att styras av människors inställning till illegal jakt samt typen av förvaltning.

Författare till artikeln är Recio MR, Zimmermann B, Wikenros C et al. Innehållet i sammanfattning är hämtad från Skandulvs nyhetsbrev.