Rovdjurscentret De 5 Stora

Rovdjuren i ekosystemet

Ett ekosystem är en bit natur som vi människor har valt ut. Ekosystemet består av allt som finns inom området, både de levande organismerna och deras livsmiljöer. Träd, älgar, vatten, nyckelpigor, järvar, bakterier, stenar och människor kan alla ingå i ekosystem.

Forskarna är inte helt överens om hur ett ekosystem formas. Är det framför allt nerifrån och upp, det vill säga genom hur mycket föda det finns; eller uppifrån och ner, av rovdjur? Eller formas det kanske genom en kombination av de två alternativen?

Oavsett vad så har alla delar i ekosystemet olika funktioner. Om någon del försvinner, eller förändrar sin numerär i större omfattning, ändras förutsättningarna för alla de andra. Hur stor påverkan de olika delarna har varierar - och storleken på  är också svår att mäta.

Delta

Rovdjurens roll i ekosystemet

Hur stor betydelse de stora rovdjuren har för ekosystemen debatteras ofta. En del anser att vi i Sverige skulle klara oss bra även helt utan rovdjur, medan andra säger att ett ekosystem drabbas hårt om en rovdjursart försvinner.

Rovdjurens roll i ekosystemet kan bland annat vara att hålla nere stammarna av växtätare och på så sätt minska betestrycket på vissa växter. Något som i sin tur gynnar och missgynnar andra arter. Det är också många arter som äter av resterna efter de byten som rovdjuren dödat. Stora rovdjur kan också påverka stammar av mindre rovdjur och på så vis påverka deras bytesdjurs förutsättningar. 

En vanlig fråga när det gäller rovdjurens betydelse i ekosystemet är om de kan ersättas av människan. Många studier visar att det finns stora skillnader i hur rovdjurens respektive människans jakt påverkar ekosystemet, till exempel när det gäller vilka djur som tas och vad som blir tillgängligt för asätare.

Stående varg med lite blod på hakanEffekter i Sverige

Samtidigt visar forskning att rovdjurens påverkan på svenska ekosystem är mindre än på många andra ställen i världen eftersom vi, framför allt genom jakt och skogsbruk, har en stor mänsklig påverkan i vårt land. Till exempel är det den mänskliga jakten som till allra största del avgör hur många älgar det finns i landet. 

Forskning visar också att mängden biomassa för asätare inte blir större i vargrevir i Sverige. Därmed är det dock inte sagt att de helt saknar påverkan. För även om mattillgången inte ökar så blir den mer jämnt spridd över året. Det kan gynna arter så som järvar, rävar, korpar och järvar. 

Ibland hörs också oro för att rovdjurens närvaro riskerar att minska den biologiska mångfalden. Man menar att om många tamdjursägare avslutar sin verksamhet på grund av rovdjur och det därmed blir färre betande djur skulle det i så fall missgynna arter som trivs i öppna landskap