Rovdjurscentret De 5 Stora

WWF

Världsnaturfonden WWF anser att rovdjuren, liksom andra vilda arter i Sverige, har en rättmätig plats i vårt land. Rovdjur är en del av naturen och den biologiska mångfalden.

Förvaltningen av vilda djur ska baseras på en ekosystembaserad grundsyn där både människor och djur respekteras.

WWFs mål är att det ska finnas livskraftiga stammar av de stora rovdjuren, i samexistens med människor. Samtidigt som rovdjur kan fungera som en resurs för exempelvis ekoturism så kan förekomst av rovdjur innebära en oro och risk för andra. Vi tycker därför att det är viktigt att skapa bra skydd för tamboskap, arbeta med förebyggande åtgärder samt ha en fungerande och långsiktig förvaltning. 

WWF har en lång tradition av att arbeta med rovdjur, både i Sverige och internationellt.

WWF arbetar med kommunikation och information om rovdjuren, deras biologi och beteenden. Vi ger stöd åt forskning och arbetar även för att få till en förvaltning av rovdjuren som bygger på biologiska fakta och hänsyn till intressen och näringar.  

WWF arbetar mot illegal jakt på rovdjur. WWF har bekostat flera olika undersökningar för att kartlägga omfattningen av illegala jakten på stora rovdjur i Sverige.

WWF anser att förvaltningen av Sveriges rovdjur och annat vilt behöver bli långsiktig, förutsägbar och tydlig. När det kommer till rovdjurs- och viltpolitiken så är ovissheten ett stort problem. Därför anser WWF att det är viktigt att skapa en färdplan framåt, som både har acceptans och är formellt beslutad. En färdplan som innehåller tidsangivelser och som är grundad i ekosystembaserad förvaltning – som tar hänsyn till människor, natur och djur, ett helhetsperspektiv. 

WWF föreslår följande process för att komma vidare och göra förvaltningen logisk, transparent och operativ (hämtad från debattartikel 2015-08-18): 

  1. Upprätta och besluta om en tydlig handlingsplan med tidsangivelser.
  2. Att det i jaktförordningen införs en ny paragraf som ger Naturvårdsverket och Länsstyrelserna mandat att utfärda förvaltningsplaner efter gemensamma riktlinjer för vilda däggdjur och fåglar. Där anges vad förvaltningsplanerna ska innehålla och hur de ska förhålla sig till varandra.
  3. Att det i jaktförordningen införs mandat att använda förvaltningsplanerna som underlag vid beslut om förvaltningen.
  4. Att en arts gynnsamma bevarandestatus slås fast utifrån bästa möjliga veteskapliga underlag och inte genom politiska beslut.
  5. Att beslut fattas om att en ny modern jaktlagstiftning för förvaltningen av vilda däggdjur och fåglar ska utarbetas.
  6. Att i jaktlagstiftningen införa organisationens rätt att överklaga beslut fattade med stöd av denna till domstol.
  7. Att skapa ett forum för dialog mellan olika intressentgrupper kring viltförvaltning och rovdjursfrågor. 

Vi föreslår att politiker tillsammans, över partigränser, åtgärdar bristerna i jaktlagstiftningen för att kunna arbeta fram en långsiktig och hållbar förvaltning av rovdjur och andra vilda däggdjur och fåglar.