Rovdjurscentret De 5 Stora

Hur stort är problemet?

I Sverige finns idag uppskattningsvis cirka 800 000 hundar. De senaste 10 åren har runt 40-70 stycken av dessa angripits varje år av stora rovdjur i Sverige. Varg står vanligtvis för majoriteten av angreppen och lodjur, björn och kungsörn för resten. Ungefär hälften av angreppen brukar få en dödlig utgång.

FinnspetsÅr 2016 angreps totalt 43 hundar, varav vargen angrep 22 stycken. 

Varg & hund

Att vargen angriper en större andel hundar än de övriga rovdjursarterna beror på att hund och varg tillhör samma art och därför har vargen fler orsaker till att angripa. Björn, lo och kungsörn kan angripa i självförsvar eller möjligen i konkurrens om byten, medan vargen också kan angripa i konkurrens om revir och partners.

Vad som händer vid mötet mellan varg och hund är dock inte helt självklart. Ibland tycks vargar kunna se hundar som artfränder att leka eller para sig med, ibland som konkurrenter och ibland som rena bytesdjur. Vem som oftast söker upp vem är också oklart - men vi vet att båda varianterna förekommer. 

80 % av vargangreppen sker på jakthundar under jakt. Den mest frekvent förekommande hundrasen har varit stövare, men också drever, jämthund, gråhund och tax har drabbats. I de flesta fall där icke jagande hundar har angripits av varg har hundarna vistats lösa i skog eller på tomt. Endast några få fall finns där uppkopplade hundar blivit angripna av varg.

Risken att få sin hund angripen av varg är starkt knuten till hur många dagar per år man vistas i skogen och hur många vargar det finns i området. Om man till exempel jagar i ett vargrevir som hyser en hel flock uppskattas risken att få hunden attackerad vara 1 på 5 000 jaktdagar, medan risken halveras om det bara är en ensam varg eller ett par i reviret. Det verkar också som att det finns stor variation mellan reviren. I en del revir har inga eller väldigt få angrepp på hund skett, medan det i andra revir har skett betydligt fler. 

De övriga rovdjuren

Näst efter vargen är lodjuret det rovdjur som angriper flest hundar. År 2016 angreps 20 hundar av lodjur. I de fall där lo angripit hundar har det nästan alltid skett i samband med att hunden jagat lodjuret. Detta har man sett genom att följa spårlöpor och på de uppkomna skadorna, vilka oftast sitter framtill på hundens kropp. Det är ovanligt att hundar dödas av lodjur.

Angrepp av björn och kungsörn är relativt få. År 2016 angrep björn en hund. När björn angriper hundar sker det framför allt i jaktsituationer där hunden kretsar kring björnen och skäller, medan kungsörn tycks kunna se små hundar som byten.

År 2010 inträffade det första rapporterade fallet där en järv attackerade en hund i Sverige sedan viltskadestatistiken började föras år 1997. Åren därefter har ingen hund angripits av järv.

Läs mer

Läs mer om hundar och rovdjur på Viltskadecenters hemsida.