Rovdjurscentret De 5 Stora

Hur blir framtiden?

I Sverige har fårnäringen ökat trots ökande stammar av rovdjur, och i en utredning utförd av Naturvårdsverket år 2015 dras slutsatsen att fårnäringen har kunnat fortgå och utvecklas trots vargförekomst i landet. Under perioden 2005-2014 har fårantantalet nationellt ökat med 25 % och antalet besättningar med 20%.

För de län som hyser den större delen av vargstammen har antalet fårindivider ökat i Dalarna, Västmanland och Örebro, medan de har minskat i Värmland.  Antalet fårbesättningar har dock ökat i samtliga nämnda län. Sett på kommunnivå i dessa län har 37 av 53 kommuner haft en ökning i antal besättningar, medan 11 har minskat och fem är oförändrade. 

Trots ökningen uttrycker tamdjursägarnas intresseorganisationer oro över att många av deras medlemmar kommer att sluta med sin verksamhet på grund av rovdjuren.  De tycker sig se en trend att fårbesättningarna flyttar från områden där rovdjuren finns till mindre rovdjurstäta områden. De tror också att många som har fleråriga åtaganden* kommer att avsluta sin djurhållning när de inte längre är bundna till avtalen. 

Får i profil

Om många skulle välja att sluta med djurhållning kommer Sverige få svårare att producera svenskt kött och mjölk. Betesmarker kommer också att växa igen och flertalet arter t.ex växter, svampar och insekter kan då missgynnas. 

Om speciellt värdefulla avelsdjur dödas kan även bevarandearbetet av hotade lantraser (gamla tåliga raser med speciella egenskaper) försvåras. 

Hur många som väljer att bedriva tamdjurshållning i framtiden styrs av en mängd olika faktorer - inte bara av rovdjurens förekomst - men det är en av faktorerna.

Därför är rovdjursförvaltningens mål att begränsa skadorna. Det konkreta målet är att skadorna ska minska med 10 % i medeltal under perioden 2014-2019 jämfört med föregående 6-årsperiod.

Skadorna ska begränsas med hjälp förebyggande åtgärder. Det handlar i dag mest om att ge bidrag för stängsel, samt ersättning och hjälp när olyckan varit framme. 

 

* avtal med Jordbruksverket som ger ersättning för att man sköter djur och marker på ett visst sätt