Rovdjurscentret De 5 Stora

Hur blir framtiden?

En ny älgförvaltning och samförvaltning

Jägare vid vattenbrynÄlgstammen har varierat kraftigt i Sverige. På slutet av 1800-talet var den nästan utrotad. I början av 1900-talet ökade den något, men avskjutningen uppskattas till 3000 älgar per år. Under 1900-talets senare hälft nådde stammen istället toppnivåer och 1980-talet nådde den sin topp med en stam på 600 000 djur.

Tätheterna har varierat med stammens storlek och i fyra olika områden i Sverige ökade älgtätheten från ungefär 5 älgar/1000 hektar under 1960-talet till mer än 20 älgar/1000 hektar vid toppen runt 1982–1984, för att sedan sjunka till drygt 10 älgar/1000 hektar under senare delen 1980-talet och början av 1990-talet.

Det anses ha funnits brister i älgförvaltningen och på senare år har därför en ny älgförvaltning tagit form. Den nya älgförvaltningen är tänkt att samla in mer information om viltet för att sedan kunna fatta kunskapsbaserade beslut. I områden med stora rovdjur ligger stor fokus på att försöka samförvalta älgen och rovdjuren på ett sätt som tidigare inte gjorts. 

Älgförvaltningen styrs också av skogsbrukets intressen. För att kompensera för ökade varg- och björnstammar vill många jägare öka älgstammens storlek. Skogsbruket är dock måna om att hålla stammarna på relativt låg nivå då betesskadorna på träden annars blir för stora och kostsamma. Även här tittar man på nya sätt som ska underlätta för såväl skogsbruket som jägarna och rovdjuren.