Rovdjurscentret De 5 Stora

Stora rovdjurs påverkan på rävar

I en ny publikation från Skandulv undersöks hur rävar påverkas av lodjur och vargar.

Återetablering och/eller blotta närvaron av topp predatorer kan medföra både positiva och negativa effekter på populationsdynamiken hos mellanstora rovdjur och/eller på deras beteende. Närvaro av varg resulterar till exempel i en jämnare fördelning av mat från kadaver under året vilket kan gynna till exempel räven genom att en ökad tillgång till mat under senvintern/våren vilket kan leda till ökad reproduktionsframgång. Men mindre rovdjur riskerar också att dödas av varg exempelvis när de nyttjar rester efter vargarnas slagna bytesdjur.

Genom att använda snöspårningsdata från vilttrianglar i Värmland och Örebro län (2001-2003) undersöktes eventuella effekter av habitat (andel jordbruksmark och hagmark), mattillgång (index på sorktillgång) och närvaro av varg och lodjur (inventeringsdata) på tätheten av räv (i denna studie mätt som antalet spårkorsningar per tidsenhet).

Denna studie visade att tätheten av räv var mest beroende av habitatet. Rävtätheten ökade med ökad andel jordbruksmark och hagmark på landskapsnivå (de två länen) och även vid närvaro av lodjur. Närvaro av varg hade däremot ingen effekt på rävtätheten på denna rumsliga skala. Men studien visade en negativ effekt av vargförekomst när datat analyserades på vargrevirnivå och det togs hänsyn till detaljerad information om när vargarna etablerade sig i området och vargarnas flockstorlek. Studien visade en minskning av rävtätheten under de första två åren efter vargetableringen. Rävpopulationen återhämtade sig sedan även om studien inte kunde utröna om återhämtningen resulterade i samma rävtäthet som innan vargarna etablerade sig. Troligtvis är rävarna ett lättare byte för vargen de första åren efter vargetablering då de är ovana vid denna nya predator. Den negativa effekten av varg på räv var också större i revir med stora vargflockar. Stora vargflockar resulterar i både en större risk att bli dödad av varg och att det blir mindre mat kvar från vargarnas byten då fler vargar konsumerar en större andel av sina byten själva.