Rovdjurscentret De 5 Stora

Ny studie visar att information kan minska björnrädsla

En nyligen utförd studie visar att det är en relevant åtgärd att bjuda in till informationsmöten när allmänheten uttrycker oro för att möta björn i skogen.

Studien är utförd av flera olika universitet i samarbete med Rovdjurscentret De 5 Stora.

Ökande rovdjurspopulationer innebär att fler människor kommer att beröras av de stora rovdjurens närvaro. Detta skapar hos en del människor oro och rädsla, och tidigare studier visar att en fjärdedel av Sveriges befolkning är rädd för att möta en björn. Rovdjursförvaltningen behöver därför hitta olika vägar för att svara på allmänhetens oro.

Syftet med denna studie var att utvärdera hur informationsmöten, som var utformade enligt psykologiska principer, kan inverka på allmänhetens rädsla för att möta björn i naturen.

Resultatet visar att det är en relevant åtgärd att bjuda in till informationsmöten när allmänheten uttrycker oro för att möta björn i skogen. Ett möte kan bidra till
minskad självrapporterad rädsla bland människor som är motiverade att delta. Effekter kunde påvisas för möten med samma innehåll och upplägg, men med två olika erfarna föredragshållare med personlig erfarenhet av björnmöten. Effekten bestod för de flesta deltagarna över tid.

Om information ska kunna minska rädslan är det centralt att informationens innehåll och interaktionen mellan föredragshållare och deltagare kan förändra tolkningen av vad ett eventuellt möte med björn innebär. Ett ensidigt fokus på att ge ökad faktakunskap är inadekvat. Valet av information bör utgå från en förståelse av psykologiska faktorer som är centrala för oro och rädsla såsom upplevd sårbarhet och social tillit samt lyhördhet för deltagarnas behov. Den sociala situationen under mötet bör karaktäriseras av en interaktion mellan föredragshållare och deltagare som skapar en tillitsfull och trygg stämning.

Läs mer i rapporten nedan