Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

Vad har man gjort för åtgärder för att öka och stabilisera populationen hos järven?

Frågan ställd av Ulrika. Kategori: Järv

Svar

Hej Ulrika

I regeringen proposition, som antogs av riksdagen 2001, fastställdes ett etappmål på 90 årliga föryngringar (motsvarar 575 ind.) för järv. Det är den nivå järven ska tillåtas växa till innan ett minimimål fastställs. Ett minimimål ska sedan vara en gräns för minst antal individer för att långsiktigt säkra den svenska stammens fortlevnad. Vidare sattes målet att järven skulle tillåtas spridas jämnare i sitt naturliga utbredningsområde och söderut, utanför renskötselområdet.

Ingen stödutfodring av järv sker i Sverige, som till exempel för fjällräv eller havsörn. Men de individer som spridit sig och etablerats sig i Västernorrlands och Hälsinglands skogsland har troligtvis dragit nytta av rester från älgjakten. Järvprojektet har tidigare utfodrat järvar i studieområdet (Sarek) i forskningssyfte, och fann då att födobristen för honor under vintern är en viktig faktor till stammens dåliga tillväxt. Då det gäller skyddsjakt på järv är man från förvaltningen återhållsam. Detta för att inte decimera stammen. Järven fredades från jakt 1969 och efter det har stammen ökat, men inte i den omfattning man önskat. Ett stort hot mot den svenska järvstammen är illegal jakt. Här har polis, åklagare och länsstyrelser ett samarbete för att minska jaktbrott. Fältpersonal från Länsstyrelserna har med åren också fått mer resurser för att jobba med illegal jakt.

Järven är upptagen i diverse avtal och konventioner som: Bernkonventionen, artskyddsförordningen, art och habitatdirektivet. Järven omfattas inte av CITES (lagstiftning gällande handel med hotade arter), som de andra stora rovdjuren då det inte ansetts innebära något omfattande hot.

Besvarad av Glenn Mattsing den 12 februari 2008