Rovdjurscentret De 5 Stora

Rovdjursjakt

Människan har under årtusenden jagat de stora rovdjuren, men jaktens syfte har varierat genom tiden. I Sverige var rovdjuren nästan helt utrotade under lång tid och därför är rovdjursjakt idag en ny jaktform för de flesta jägare. 

Jakt på varg

Varghuvud i snöSedan vargen återetablerades i Sverige på 1980-talet har den länge endast jagats i undantagsfall genom så kallad skyddsjakt. Det har då handlat om att ta bort specifika individer som orsakat skada.

År 2010 återinfördes dock licensjakt på varg för första gången sedan den fridlystes. Efter två genomförda jakter stoppades emellertid licensjakten på grund av stark kritik från EU som menade att vargarna i Sverige var för få för att jagas på det genomförda sättet. Licensjakt förbereddes av myndigheterna men stoppades efter överklaganden år 2013 och 2014. Efter att riksdagen beslutat om förändringar i rovdjurspolitiken återupptogs licensjakt på varg igen år 2015. 

Naturvårdsverket har delegerat rätten att besluta om licensjakt på varg till länsstyrelserna i mellersta förvaltningsområdet vilket har resulterat i vargjakt år 2016 (46 vargar), år 2017 (25 vargar) och år 2018 (22 vargar). År 2019 och 2020 blev det ingen licensjakt eftersom vargstammen låg precis på gränsen till den uppsatta nationella miniminivån på 300 vargar.

Antalet vargar vid de senaste inventeringarna visar att stammen överskrider miniminivån och därför har Naturvårdsverket delegerat rätten till länsstyrelserna i mellersta förvaltningsområdet att besluta om licensjakt i respektive län. Efter beslut av länsstyrelserna fick licensjakt ske på totalt 28 vargar i fyra olika län år 2021. År 2022 har länsstyrelserna beslutat att sammanlagt 33 vargar får skjutas.

Licensjakterna på varg har flera år överklagats av olika organisationer till förvaltnings- och kammarrätten. För jakten i Värmlands län år 2016 prövade Högsta förvaltningsdomstolen ärendet och deras slutsats är att länsstyrelsen gjorde ett korrekt beslut när de beslutade om licensjakt. 

Licensjakten på varg har skapat en stor debatt, men acceptansen för vargjakt är stor. På riksnivå anser 60 procent att det är acceptabelt att reglera antalet vargar med hjälp av jakt, och i de vargtäta länen anser tre av fyra tillfrågade att det är rätt.

Metoder för vargjakt

Vargen jagas på vintern. Eftersom vi under en lång period inte jagat varg i Sverige finns det idag ganska liten kunskap om vargjakt. Det vanligaste sättet att jaga varg i Sverige under de nyligen genomförda licensjakterna har varit drevjakt. En jaktform där några människor till fots eller på skidor försöker driva vargarna mot olika passkyttar som sitter utplacerade på lämpliga ställen. Vid de senaste jakterna har också hundar börjat användas för att driva vargen, viket har visat sig kunna vara en effektiv metod så länge vargen först blivit satt i rörelse i området och så länge den är själv.

Jakt på björn

Björn speglar sig i vattenFör att begränsa tillväxttakten hos den svenska stammen har det sedan år 1981 bedrivits licensjakt på björn. 

Naturvårdsverket har delegerat rätten att besluta om licensjakt på björn till länsstyrelserna i mellersta och norra förvaltningsområdet. Hösten 2021 tilldelades totalt 501 björnar, vilket kan jämföras med 291 året innan.

Jakttiden har de senaste åren varit satt till 21 augusti-15 oktober, förutom i Norrbotten där jakten ovanför odlingsgränsen avbrutits den 30 september eftersom björnarna där går i ide tidigare. När kvoten av björnar är skjutna avlyses jakten i det aktuella länet.

Metoder för björnjakt

Jakt med hund är tillåten men högst två hundar får användas samtidigt vid jakt på björn eftersom jakt med hund på ett olämpligt sätt kan innebära en onödigt hög stress för den jagade björnen. Man får också numera återigen jaga björn vid åtel, dvs platser där man i förväg lagt ut mat för att locka till sig björnen. Detta gäller bara åtlar som är anmälda och godkända av länsstyrelsen.

Jakt på björn ställer extra höga krav på eftersök, då skadade björnar kan var farliga för människor. Innan man skjuter på en björn måste man därför försäkra sig att det finns tillgång till lämpliga eftersökshundar och -hundförare.

Tips att tänka på inför björnjakten hittar du HÄR. 

Jakt på lodjur

Sittande lodjur näraI likhet med björnen har licensjakt på lodjur förekommit under relativt många år, men antalet tilldelade djur varierar beroende på hur många lodjur som finns. År 2021 fick totalt 83 lodjur fällas i licensjakt.

Lodjuret jagas på våren. 
I norr får lodjur jagas från och med den 1 mars till och med den 15 april. I övriga delar av landet gäller 31 mars som slutdatum.

Metoder för lodjursjakt

Det är tillåtet att använda hund vid lodjursjakt, det får dock inte släppas fler än två hundar efter samma lodjur och hundarna får inte bytas ut under jakt på samma lodjur under en och samma dag. Länsstyrelsen får besluta om jakt på lodjur med typgodkända fångstredskap.

För att kvoterna inte ska överskridas måste man minst var tredje timme under pågående jakt kolla upp hur många lodjur som skjutits hittills. Detta gör man via Länsstyrelserna och/eller Polismyndigheten.

Jakt på järv

Järv i trädFrån att järven fridlystes i mitten av 1900-talet har den bara jagats genom skyddsjakt. Naturvårdsverket har under 2019 sett över föreskrifterna om rovdjursförvaltning vilket i praktiken innebär att även järv numera kan jagas på licensjakt. I slutet av 2019 har Naturvårdsverket beviljat licensjakt på järv i Jämtland. Detta i syfte att minska skadorna för rennäringen.  

 

 

Vad är skillnaden på skyddsjakt och licensjakt?

Förutom licensjakt finns också så kallad skyddsjakt på samtliga stora rovdjur. Det innebär att en tamdjursägare har rätt att döda ett rovdjur om den angriper, eller uppenbart kommer angripa, ett tamdjur. Samma regler gäller numera både innanför och utanför inhägnat område. Tidigare fick man skjuta först efter att tamdjuret verkligen angripits om det var utanför inhägnat område. Jakten måste dock ske i direkt anslutning till situationen och djuret får inte flyttas från platsen. Man kan också ansöka om skyddsjakt hos berörd myndighet om problem med rovdjur finns. Jakten sker då enligt 27 § i Jaktförordningen och utförs enligt vissa regler.