Rovdjurscentret De 5 Stora

Naturskyddsföreningen 

Naturskyddsföreningen anser att rovdjuren har en viktig plats i naturen då de tillför värden som är väldigt speciella. De fyra stora rovdjuren, dvs. björn, järv, lo och varg, skall därför ges möjlighet att uppnå och bibehålla livskraftiga populationer och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden.

Naturskyddsföreningen är inte principiellt emot jakt på rovdjur, men vi anser att arter som enligt vetenskapliga bedömningar inte har gynnsam bevarandestatus (tolkat med försiktighetsprincipen som marginal), eller som finns upptagna på den nationella rödlistan, ska inte allmänt få jagas. 

Skyddsjakt kan tillåtas vid omfattande skador och så länge det är förenligt med lagstiftningen om bland annat gynnsam bevarandestatus, samt först när förebyggande åtgärder och ekonomisk ersättning väl beprövats och inte räcker till.

All jakt ska ske varsamt och respektfullt med god jaktetik. Här ser föreningen ett stort behov av reformer av såväl jaktmetoder som när det gäller vilka myndigheter som ska fatta vilka beslut och hur det ska gå till.

Naturskyddsföreningen jobbar mycket med utbildning och information för att kunna tillvarata och förmedla sakliga och vetenskapligt baserade kunskaper. Förutom vårt deltagande i rådet till De 5 Stora sitter vi med i det nationella rovdjursrådet samt är en part i de regionala viltförvaltningsdelegationerna. Vårt informationsarbete sker via olika forum såsom webben och sociala medier. Vi deltar även i olika utredningar och kommittéer och i vissa fall överklagar vi skydds- eller licensjaktbeslut som vi anser är uppenbart felaktiga. Saklig information, kunskap och dialog är ledord i vårt arbete.

Den största utmaningen som vi ser det är att samtliga våra rovdjur nu finns på rödlistan på grund av för hård jakt. Rovdjur är och förblir en känslig fråga och mycket återstår innan framtiden för de fyra stora i vårt land är säkrad. 

En stor utmaning är den djupa oenigheten som råder i frågan om jakt på rovdjur, i synnerhet varg. Därför försöker vi sprida mer saklig information och kunskap för att förändra attityder och förutfattade meningar, samt verkar för att resurserna till bl. a bidrag till rovdjursstängsel och andra förebyggande åtgärder kraftigt stärks.

Högst upp på önskelistan står en normalisering av frågan och att den hätska debatten kan mildras, samt att beslut fattas baserade på fakta och inte politik.

Vår förhoppning är att regeringen aktivt förbättrar rovdjurspolitiken, stödjer sig på vetenskaplig fakta och EU:s naturvårdsdirektiv, samt ser värdet av det positiva ekologiska effekterna rovdjuren tillför naturen utan människans inblandning.