Rovdjurscentret De 5 Stora

Är vargen hotad?

Sverige har lovat att bevara de arter som naturligt förekommer i vårt land. För att beskriva tillståndet och trender för våra arter finns den så kallade rödlistan. Genom kontinuerlig insamling och bearbetning av uppgifter om förekomst, antal, livsmiljöer och påverkansfaktorer kan experterna bedöma en arts hotstatus.

Rödlistade tas fram av SLU Artdatabanken tillsammans med 14 expertkommittéer. Den första publicerades 2000 och Sverige har sedan dess reviderat och publicerat en rödlista vart femte år. 

De kategorier som finns är Livskraftig (LC), Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR) eller Nationellt utdöd (RE). De arter som kategoriseras som CR, EN eller VU är hotade. 

Enligt rödlistan från år 2020 klassas vargen som "starkt hotad".

Artdatabanken skriver följande om sin bedömning:

"För varg Canis lupus föreligger två stora hot, nämligen försämrad genetisk status till följd av inavel samt illegal jakt. Vargen rödlistas på grund av en liten population. Beståndet har minskat något och passerade gränsen mellan kategorierna Sårbar (VU) och Starkt hotad (EN)".

 

Läs mer om bedöming av arter på Artdatabankens hemsida