Rovdjurscentret De 5 Stora

Är lodjuret hotat?

Sverige har lovat att bevara de arter som naturligt förekommer i vårt land. För att beskriva tillståndet och trender för våra arter finns den så kallade rödlistan. Genom kontinuerlig insamling och bearbetning av uppgifter om förekomst, antal, livsmiljöer och påverkansfaktorer kan experterna bedöma en arts hotstatus.

Rödlistan tas fram av SLU Artdatabanken tillsammans med 14 expertkommittéer. Den första publicerades 2000 och Sverige har sedan dess reviderat och publicerat en rödlista vart femte år. 

De kategorier som finns är Livskraftig (LC), Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR) eller Nationellt utdöd (RE). De arter som kategoriseras som CR, EN eller VU är hotade. 

Enligt rödlistan från år 2020 klassas lodjuret som "sårbar".

Artdatabanken skriver följande om sin bedömning:

"De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU)."

 

Läs mer om bedöming av arter på Artdatabankens hemsida