Rovdjurscentret De 5 Stora

Hur blir framtiden?

I Sverige ökar fårnäringen trots ökande stammar av rovdjur, och i en utredning utförd av Naturvårdsverket år 2015 dras slutsatsen att fårnäringen har kunnat fortgå och utvecklas trots vargförekomst i landet. Under perioden 2005-2014 har fårantantalet nationellt ökat med 25 % och antalet besättningar har ökat med 20%. Under 2017 ökade fårantalet med cirka 20 000 djur.  

FårFör de län som hyser en tät vargstam har antalet fårindivider ökat i Dalarna, Västmanland och Örebro, medan de har varit en minskande trend i antal får i Värmland. Antalet fårbesättningar har dock ökat i samtliga ovan nämnda län. Sett på kommunnivå i dessa län har 37 av 53 kommuner haft en ökning i antal besättningar, medan 11 har minskat och fem är oförändrade. 

På grund av det minskande antalet får i Värmland har länsstyrelsen drivit ett projekt för att motverka detta. Projektet har fallit väl ut och Värmland är det ett av de län där fårantalet ökat mest under 2017. "Vi ville vända på utvecklingen och det har vi gjort", säger Karin Granström, som varit projektledare." Tack vare de rovdjursavvisande stängslen och en del planering om hur man betar sina får har fårägare vågat utöka och vi har fått flera nya fårgårdar. Producenterna har lärt sig att bättre skydda sina djur mot rovdjursangrepp. Det går men kräver en hel del merarbete".

Oro trots ökning

Trots fårnäringens möjlighet till ökning uttrycker tamdjursägarnas intresseorganisationer oro över att många av deras medlemmar kommer att sluta med sin verksamhet på grund av rovdjuren. De tror också att många som har fleråriga åtaganden* kommer att avsluta sin djurhållning när de inte längre är bundna till avtalen. 

Får i profil

Om många skulle välja att sluta med djurhållning kommer Sverige få svårare att producera svenskt kött och mjölk. Betesmarker kommer också att växa igen och flertalet arter t.ex växter, svampar och insekter kan då missgynnas. 

Om speciellt värdefulla avelsdjur dödas kan även bevarandearbetet av hotade lantraser (gamla tåliga raser med speciella egenskaper) försvåras. 

Hur många som väljer att bedriva tamdjurshållning i framtiden styrs av en mängd olika faktorer - inte bara av rovdjurens förekomst - men det är en av faktorerna. Därför är rovdjursförvaltningens mål att begränsa skadorna. Det konkreta målet är att skadorna ska minska med 10 % i medeltal under perioden 2014-2019 jämfört med föregående 6-årsperiod.

Skadorna ska begränsas med hjälp förebyggande åtgärder. Det handlar i dag mest om att ge bidrag för stängsel, samt ersättning och hjälp när olyckan varit framme. 

 

* avtal med Jordbruksverket som ger ersättning för att man sköter djur och marker på ett visst sätt