Rovdjurscentret De 5 Stora

WWF

Världsnaturfonden WWF anser att de stora rovdjuren, liksom annat vilt har en rättmätig plats i vårt land. Rovdjur är en viktig del i våra ekosystem och den biologiska mångfalden.

WWF:s mål är att det ska finnas livskraftiga rovdjursstammar, samtidigt som vi människor ska kunna leva i samexistens med de stora rovdjuren. Stora rovdjur är en viktig resurs för bland annat ekoturism, men kan också innebära en oro och orsaka skador för människor som lever och verkar i områden med stora rovdjur. WWF anser därför att det är viktigt att skapa bra skydd för tamboskap och hundar, arbeta med förebyggande åtgärder, samt ha en fungerande och långsiktig förvaltning som är förutsägbar och tydlig och där alla som påverkas är inkluderade. Ovisshet är ett stort problem och därför anser WWF att det är viktigt att skapa en färdplan framåt, som tar hänsyn till de som berörs och som är implementerad i lagstiftningen.

WWF arbetar med kommunikation och information om de stora rovdjuren, deras biologi och beteenden. Vi ger stöd åt forskning och arbetar för att få till stånd en förvaltning av rovdjuren som bygger på vetenskap och som tar hänsyn till intressen, människor och näringar som påverkas av stora rovdjur.

WWF arbetar för att minska den illegala jakten på stora rovdjur. Vi har i vårt arbete bland annat varit finansiärer till undersökningar för att kartlägga omfattningen av den illegala jakten på stora rovdjur i Sverige, samt hur vi kan arbeta för att förebygga illegal jakt.  

WWF föreslår följande process för att komma vidare i frågan och göra förvaltningen tydlig, transparent och förutsägbar: 

  1. Att det i jaktförordningen införs en ny paragraf som ger Naturvårdsverket och länsstyrelserna mandat att utfärda förvaltningsplaner efter gemensamma riktlinjer för vilda däggdjur och fåglar. Där bör anges vad förvaltningsplanerna ska innehålla och hur de ska förhålla sig till varandra.
  2. Att det i jaktförordningen införs mandat för länsstyrelserna att använda förvaltningsplaner som underlag vid beslut om förvaltningen.
  3. Att gynnsam bevarandestatus för en art fastslås utifrån bästa möjliga vetenskapliga underlag, inte genom politiska beslut.
  4. Att beslut fattas om att utarbeta en ny, modern jaktlagstiftning för förvaltningen av vilda däggdjur och fåglar.
  5. Att skapa ett forum för dialog och samverkan mellan olika intressegrupper kring viltförvaltning och rovdjursfrågor.

Vi föreslår att politiker tillsammans, över partigränser, åtgärdar de brister vi ser i jaktlagstiftningen för att kunna arbeta fram en långsiktig och hållbar förvaltning av de stora rovdjuren.