Rovdjurscentret De 5 Stora

Sverige har lovat att bevara de arter som naturligt förekommer i vårt land. För att beskriva tillståndet och trender för våra arter finns den så kallade rödlistan. Genom kontinuerlig insamling och bearbetning av uppgifter om förekomst, antal, livsmiljöer och påverkansfaktorer kan experterna bedöma en arts hotstatus.

Rödlistade tas fram av SLU Artdatabanken tillsammans med 14 expertkommittéer. Den första publicerades 2000 och Sverige har sedan dess reviderat och publicerat en rödlista vart femte år. 

De kategorier som finns är Livskraftig (LC), Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR) eller Nationellt utdöd (RE). De arter som kategoriseras som CR, EN eller VU är hotade. 

Enligt rödlistan från år 2020 klassas järven som "sårbar".

Artdatabanken skriver följande om sin bedömning:

"Under de tre sista generationerna har populationen växt, även om den var större än idag vid 2015 års rödlista. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU)."

 

Läs mer om bedöming av arter på Artdatabankens hemsida