Rovdjurscentret De 5 Stora

Rovdjur & ekosystem

 

Förlusten av biologisk mångfald har aldrig varit högre och det är ett av de största hoten mot jorden och alla dess livsformer. Biologisk mångfald är en avgörande grund för  jordens livsupphållande ekosystem och vår framtid. 

Biologisk mångfald innebär att det finns många olika arter - men också att det finns många olika livsområden för arterna och att det fins en variation mellan individerna.

Den biologiska mångfalden är viktig av flera olika anledningar. Ju fler arter, livsmiljöer och olika individer inom arter som finns desto stabilare är naturen. En stabil natur innebär många olika värden och fungerar som en försäkring för framtiden. Stabila och fungerande ekosystem ger oss bland annat mat, skydd, kläder, stabilt klimat, kunskap, rekreation, glädje och kulturella tjänster. Av den anledningen har Sverige lovat att bevara rovdjuren eftersom de - precis som alla andra arter - är en del i ekosystemet och den biologiska mångfalden. 

I frågan om biologisk mångfald finns också en etisk frågeställning som handlar om huruvida vi människor verkligen har rätt att utrota andra arter - och vem bestämmer i så fall vilka arter? 

I en tid då arter utrotas i ett allt snabbare tempo blir rovdjuren ofta en symbol för ett ställningstagande om att människan bör dela med sig av livsutrymmet på jorden.