Rovdjurscentret De 5 Stora

Jägareförbundet

Rovdjuren är vilt som ska förvaltas på samma sätt som andra viltarter, dvs genom jakt.

För björn fungerar jakten relativt bra. För lodjur gäller det att inte låta en lokal stam bli så stor att antalet rådjur nästan helt försvinner, eftersom de är lodjurets huvudsakliga föda. Det gäller således att anpassa jakten lokalt.  För järv gäller hittills endast skyddsjakt i samband med renskötsel.

När det gäller varg så har Svenska Jägareförbundet satt ett tak på 150 vargar, spridda över landet. Men riksdagen har fattat annat beslut och delegerat beslutsordningen till länsstyrelserna. Men under flera år har besluten överklagats vilket omöjliggjort en förvaltning. Men för jakten 2016 kom Högsta Förvaltningsdomstolen i december 2016 med en prejudicerande dom som fastslog att

  • Vargstammen har gynnsam bevarandestatus.
  • Jakten har varit selektiv och genomförs kontrollerat.
  • 46 vargar var proportionerligt utifrån stammens storlek.
  • Vargens påverkan på näring, älgjakt, löshundsjakt och människors oro är legitima skäl för vargjakt.
  • Alla förutsättningar som länsstyrelserna ska uppfylla har varit uppfyllda i 2016 års beslut om vargjakt.
  • Sammanfattningsvis var licensjakten proportionerlig och nödvändig.

Därmed kan även jakten  på varg 2017 inledas.

I och med domen från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har de:

  • gett klara ramar för vad som krävs för att förvalta vargen – men detta gäller även lodjur och björn. Den osäkerhet som präglat vargförvaltningen bör nu försvinna.
  • Vargförvaltningen går nu från osäkerhet och förvirring till en möjlig förutsägbar förvaltning.
  • Genom detta ramverk som nu finns fastslagit av HFD förväntar vi oss också att Länsstyrelserna i större utsträckning fattar beslut som syftar till att uppfylla intentionerna i riksdagsbeslutet för rovdjurspolitiken.
  • Det är många människor som berörs av vargstammen som idag känner en oerhörd lättnad. Nu ska vargstammen förvaltas långsiktigt och förutsägbart. Det är nödvändigt för såväl människa som varg och lokalsamhällen.

Svenska Jägareförbundet arbetar för ett mål med vargstammen, 150 st, vilket är lägre en den är idag. Förbundet menar att det är tillräckligt för att uppfylla såväl juridiska som biologiska krav.

I dagsläget har Naturvårdsverket dock bestämt att det ska finnas minst 270 vargar. Även med det gällande målet behövs en ökad avskjutning, framför allt där koncentrationen av varg och andra rovdjur är som tätast.

Den största utmaningen är att sprida kunskap om framför allt vargen och de konsekvenser som den utgör för lokalbefolkningen som bor och verkar det finns varg. Det behövs förståelse och kunskap  - framför allt bland de som bor i städer, om hur det är att ha varg i sin närhet.