Rovdjurscentret De 5 Stora

Hur blir framtiden?

Renpopulationen har se senaste hundra åren varierat mellan 180 000-300 000 renar. Idag finns cirka 250 000 renar. De största nedgångarna på 1930-, 1950- och 1990-talet förklaras med svåra vinterföhållanden. 

Renskötseln har genom århundradena, i takt med andra samhälliga förändringar,    förändrats då de ställts inför nya förutsättningar - och de senaste decenierna är inget undantag. Klimatförändringar, vattenkraft, gruvor, turism och skogsbruk har förändrat förutsättningarna. Till exempel har arealen lavrik skog, som är en nödvändig faktor för rennäringen, minskat med ungefär 70 % sedan 1950-talet. Under samma decenier har rovdjuren återetablerat sig och det är i bakgrund till det som man kan se rennäringens problem med rovdjur. 

För att minska påverkan på rennäringen beslutade riksdagen i december 2013 att maximalt 10 % av renarna ska drabbas av rovdjursangrepp. För att uppnå det målet behöver antalet rovdjur i renskötselområdet begränsas. Att minska rovdjursstammarna är ett arbete som har påbörjats, men andra förebyggande åtgärder behöver också användas för att inte riskera rovdjurens bevarandestatus.

RenarAtt förebygga skador på renar som betar fritt är förstås inte lätt, men Viltskadecenter arbetar tillsammans med renägarna för att utveckla metoder som fungerar i den moderna renskötseln.

Hur renskötseln utvecklas i framtiden styrs alltså av hur väl skadorna från rovdjur kan begränsas, men också av många andra faktorer så som klimatförändringar och tillgången till bra betesmarker. 

Utan renar - färre rovdjur

Försvinner renarna så är det dessutom inte bara rennäringen som tar slut, utan rovdjuren kommer troligen också att minska i antal - åtminstone om inte vildrenen återinförs i landet.

Järvforskaren Jens Persson från Sveriges Lantbruksuniversitetet betonar att man inte får glömma att utan samernas renar i fjällen, skulle det knappast finnas några järvar där heller. ”Ingen järv utan ren”, menar Jens. ”I alla fall betydligt färre än nu.”