Rovdjurscentret De 5 Stora

Hur det hela började

1999 föreslog utredningen "Sammanhållen rovdjurspolitik" (SOU 1999:146) att 
staten bör bidra till att inrätta rovdjurscentrum och att en arbetsgrupp skulle tillsättas inom Miljödepartementet med uppdrag att diskutera med Orsa Björnpark, Järvzoo, Värmlands rovdjurscenter och Viltskadecenter samt med berörda län och kommuner om hur inrättandet av ett eller flera rovdjurscentra skulle gå till.

Historik Rovdjurscentret De 5 Stora i Järvsö

År 2000 tog Länsstyrelsen i Gävleborgs län initiativ till att skapa ett nationellt rovdjursinformationscenter i Järvsö, i anslutning till djurparken Järvzoo. Arbetet med detta drevs i samarbete med bland andra Ljusdals kommuns näringslivsenhet Närljus, Järvzoo och det privatägda kunskapsprojektet De 5 Stora som bidrog med bland annat idéer och frågeställningar. En förstudie inleddes med Mats Ericson som ansvarig och studien visade att en etablering av ett svenskt rovdjurscenter med fördel kunde ske i Järvsö i Hälsingland.

Vad tycker du på hållRedan tidigt i processen involverades landets stora intresseorganisationer i diskussionen kring ett nationellt rovdjurscenter i Järvsö som slöt upp bakom idén. I dag finns en lång rad intresseorganisationer samlade i ett Rådet till De 5 Stora. Rådets funktion är att hjälpa till att utveckla Rovdjurscentrets verksamhet. Läs mer om rådet under ”Våra samarbetspartners”.

En projektansökan till EU-projekt beviljades i juni 2003 och rovdjurscentret övertog då varumärket De 5 Stora; ett kunskapsprojekt som hade drivits i privat regi sedan 1998 av Staffan Widstrand, Magnus Elander och Johan Lewenhaupt.

År 2007 avslutades EU-projektet och idag drivs centret som en stiftelse. Stiftelsen finansieras med hjälp av egna intäkter, bidrag från Naturvårdsverket och tillfälliga stöd från andra stiftelser.

Historik rovdjurscentrum Designtorg Trä i Orsa

Monter med sakerOrsa rovdjurspark (tidigare Orsa björnpark) har sedan starten 1986 arbetat med rovdjursinformation och kunskapsspridning. När den första rovdjursutredningen lades fram 1999 pekades Grönklitt ut som ett av de lämpliga områdena för ett nationellt Rovdjurscentrum. Ett arbete startade med att förverkliga detta och sommaren 2007 kunde Rovdjurscentrum invigas.

Byggande ägs av Orsa kommun. Kommunen och Orsa Grönklitt har tillsammans bildat en stiftelse som driver verksamhet i byggnaden.

Verksamheten i byggnaden styrs av stiftelseförordnandet. I det läggs fast att byggnaden skall:

-        vara en neutral mötesplats där olika intresseparter möts och ges möjlighet att informera allmänheten om världens rovdjur och verka som ett kreativt centrum inom trä- och design-utvecklingen.

-        producera och förevisa utställningar om rovdjur, natur, trä och design.

-        söka anslag för att bedriva forskning och utvecklingsarbete inom ovan nämnda områden.  

Rovdjurscentrum Sverige - två centrum i samverkan

I Sverige finns två rovdjurscentrum: Rovdjurscentret De 5 stora i Järvsö och Rovdjurscentrum Orsa Grönklitt Designtorg Trä i Orsa. Båda har identiska uppdrag från Naturvårdsverket och sedan flera år har det därför skett ett aktivt arbete med att nå en närmare samverkan för att på så vis nyttja beviljade medel på ett mer ändamålsenligt sätt. 

Syftet med samarbetet är att stärka och effektivisera arbetet med det gemensamma uppdraget att informera om stora rovdjur i Sverige och att fungera som kommunikations- och kunskapsnod inom förvaltningen.

Samverkan optimerar användandet av tillgängliga resurser och maximerar nyttan av den samlade kompetensen samt ökar möjligheten att nå ut med information till fler människor. Genom de vunna synergieffekterna kan Rovdjurscentrums verksamhet bättre bidra till att nå de målsättningar som finns i såväl de nationella förvaltningsplanerna som i Naturvårdsverkets viltstrategi.

Sedan 2017 har samverkan intensifierats, strukturerats upp och organiserats under arbetsnamnet Rovdjurscentrum Sverige.