Rovdjurscentret De 5 Stora

Vem gör vad?

Sveriges rovdjursförvaltning är spridd på flera olika instanser och nivåer. År 2009 beslutade riksdagen om förändringar som syftade till att öka flexibiliteten och det regionala medbestämmandet i förvaltningen. Det innebar bland annat att länsstyrelserna fick mer beslutanderätt.

Loansikte i snö

Regering och riksdag ansvarar för att forma rovdjurspolitiken. De beslutar också om lagar och förordningar, till exempel jaktförordningen. Regeringen beslutar även om en årlig budget för rovdjursförvaltning och pengarna fördelas mellan Naturvårdsverket och Sametinget.

Naturvårdsverket har det övergripande ansvaret för att den beslutade rovdjurspolitiken genomförs. De upprättar föreskrifter, samt följer och stödjer länsstyrelsernas arbete. Naturvårdsverket delegerar om möjligt beslut kring skyddsjakt och licensjakt till länsstyrelsen.

Som rådgivare till Naturvårdsverket finns "Rådet för rovdjursfrågor" där ledamöter från olika intresseorganisationer sitter med.

Länsstyrelserna har det regionala ansvaret för rovdjursfrågorna. Länsstyrelserna beslutar om licens- och skyddsjakt på de stora rovdjuren i sitt län om utrymme finns för det. Länsstyrelserna lämnar även beslut om bidrag och ersättning till tamdjursägare som fått sina djur angripna, samt ansvarar för inventeringen av rovdjuren. Inventeringarna sker ofta i samarbete med jägare och andra naturintresserade.

Länsstyrelserna ska samarbeta med varandra i så kallade rovdjursförvaltningsområden. Landet är indelat i tre sådana områden; nord, mellan och syd.

Varje länsstyrelse har också ha en viltförvaltningsdelegation som  består av olika intresseorganisationer och politiker. Delegationerna har beslutanderätt i övergripande frågor, men hanterar inte frågor om enskilda beslut så som beslut kring antal individer som ska jagas. Delegationen är ett viktigt forum för kunskapsutbyte, samarbete och informationsförmedling. 

Länsstyrelsernas uppgift är också att informera, ge råd och hjälp till privatpersoner om rovdjursfrågor. Om du ser ett rovdjur eller får ett tamdjur skadat ska du kontakta länsstyrelsen.

Länk till alla Länsstyrelser

Sametinget är en statlig myndighet och ett folkvalt parlament. Sametinget fördelar de bidrag för rovdjursskador som de får från regeringen mellan de olika samebyarna. 

Elstängsel

Viltskadecenter, SLU, (VSC) arbetar på uppdrag från Naturvårdsverket med att utveckla och utvärdera skadeförebyggande åtgärder kring viltskador, till exempel hur man bäst stängslar för att undvika rovdjursangrepp.

Genom information och utbildning ska de förmedla denna kunskap till tamdjursägare och allmänheten. De utbildar också länsstyrelsernas besiktningsmän, handläggare och fältpersonal.

VSC ansvarar också för att göra nationella sammanställningar av antalet angripna djur samt länsstyrelsernas inventeringsresultat.

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), som undersöker alla döda björnar, vargar, järvar och lodjur. De utför bland annat åldersbestämning och röntgen för att hitta gamla skottskador.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), som står för stor del av viltforskningen som behövs för att ha ett underlag när förvaltningen utformas. 

ArtDatabanken, som sammanställer rödlistor som beskriver hotsituationen för landets samtliga djur, växter och svampar.

Jordbruksverket, som arbetar med skydd av bland annat fäbodbruk och småskalig djurhållning samt med handel av hotade arter.

Naturhistoriska riksmuseet, som är ett kunskapscentrum samt tar emot upphittade exemplar av statens vilt, inkluderat de stora rovdjuren.

Polismyndigheten, får i akuta fall besluta om skyddsjakt på de stora rovdjuren.

Även Djurförsöksetiska nämnden, Skogsstyrelsen, Statistiska centralbyrån, Livsmedelsverket, Tullverket och vissa universitet/högskolor har en viss roll i rovdjursförvaltningen.

Rovdjurscentrum

Entren

För att skapa en konstruktiv dialog som kan ligga till grund för en hållbar förvaltning krävs att allmänheten, intresseorganisationer och media har tillgång till faktabaserad och saklig information om de stora rovdjuren och deras relation till oss människor.

Att tillhandahålla sådan information är en viktig uppgift för de två nuvarande Rovdjurscentrumen; De 5 Stora i Järvsö och Grönklitt i Orsa. Rovdjurscentrumen ska också fungera som en mötesplats för människor med olika åsikter.

Rovdjurscentrums verkamhet är delvis finansierad av Naturvårdsverket.

Om du vill veta mer om vad vi på Rovdjurscentrum gör så kan du läsa i menyn under "Rovdjurscentrum Sverige".