Rovdjurscentret De 5 Stora

Är björnen hotad?

Sverige har lovat att bevara de arter som naturligt förekommer i vårt land. För att beskriva tillståndet och trender för våra arter finns den så kallade rödlistan. Genom kontinuerlig insamling och bearbetning av uppgifter om förekomst, antal, livsmiljöer och påverkansfaktorer kan experterna bedöma en arts hotstatus.

Rödlistade tas fram av SLU Artdatabanken tillsammans med 14 expertkommittéer. Den första publicerades 2000 och Sverige har sedan dess reviderat och publicerat en rödlista vart femte år. 

De kategorier som finns är Livskraftig (LC), Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR) eller Nationellt utdöd (RE). De arter som kategoriseras som CR, EN eller VU är hotade. 

Enligt rödlistan från år 2020 klassas björnen som "nära hotad".

Artdatabanken skriver följande om sin bedömning:

"Över de sista tre generationerna har björnstammen växt, även om den skjutits ner något sedan toppen 2008. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet"

 

Läs mer om bedöming av arter på Artdatabankens hemsida