Rovdjurscentret De 5 Stora

Inventering av rovdjur

De stora rovdjurens utbredning och antal i Sverige följs regelbundet upp med hjälp av inventeringar. Det är länsstyrelserna som ansvarar för inventeringarna och Viltskadecenter sammanställer sedan resultaten till nationella rapporter. 

Hur går det till?

För varg och lodjur genomförs inventeringarna mest genom spårningar på snö, medan järvinventeringen genomförs i huvudsak under vårvintern genom lokalisering av järvlyor och observationer av ungar. Att spåra rovdjur är en tidskrävande uppgift. Det kan krävas åtskilliga dagars spårning för att särskilja olika indivder och revir och därför används alla hjälpmedel som går.

På senare år har dock DNA börjat användas allt mer och viltkameror är ett annat verktyg som ökar i använding hos länsstyrelserna. I och med att det 2018 blev tillåtet för privatpersoner att sätta upp viltkameror kan även dessa kameror hjälpa till att fastställa anatlet föryngringar. 

Naturbevakare

Björnen ligger i ide på vintern så de räknas istället med hjälp av spillnings- inventering på hösten. Spillningsinventeringen för björn gör i olika län varje år och Skandinaviska björnprojektet gör utifrån dessa uppgifter en beräkning av den nationella populationen. I tillägg till detta  genomför Svenska Jägareförbundet årligen "björnobsen" vilken summerar  björnobservationer under första älgjaktsveckan varje år. Björnobsen används inte för att göra en uppskattning av den totala population utan för att se trender, det vill säga om populationen går upp, ned eller ligger på samma nivå. 

Eftersom rovdjur rör sig över gränsen mellan Norge och Sverige har en gemensam inventeringsmetodik för stora rovdjur tagits fram.

På Viltskadecenters hemsida kan du läsa mer om inventering av stora  rovdjur

 

Allmänhetens rapporter är viktiga

Kunskapsinsamlandet om var rovdjuren finns och hur många de är grundar sig förutom på inventeringar, även på allmänhetens iakttagelser. Allmänhetens rapporter är viktiga inte minst när det gäller att upptäcka nya förekomster i områden där arten inte tidigare funnits, men de kan även vara värdefulla i länsstyrelsernas löpande arbete med tidigare kända förekomster.

Om du själv sett rovdjur ett rovdjur eller spår efter rovdjur kan du kontakta din närmsta länsstyrelse eller rapportera på skandobs.se