Rovdjurscentret De 5 Stora

Illegal jakt

Vi vet att det sker tjuvjakt på våra stora rovdjur. Eftersom jakten sker i skymundan vet ingen riktigt hur mycket som tjuvjagas, men forskning och myndigheternas uppgifter ger en vink om omfattningen.

Död varg

Björn

För björn uppskattas den illegala jakten ligga på några tiotals djur varje år, men myndighterna har upptäckt att det under licensjakten används otillåtna hjälpmedel och metoder vilket också räknas som illegal jakt.

Lodjur

De som forskar på lodjur uppskattar tjuvjakten till ungefär 100 djur per år och är tillsammans med den lagliga jakten den största dödsorsaken för vuxna lodjur.

Järv

Hälften av dödligheten hos järvar beror på illegal jakt. Artdatabanken listar illegal jakt som det absolut största hotet mot den svenska järvstammen.

Varg

Enligt nyare studier dödas 15-18 % av vargarna illegalt. Det är en ökning jämfört med 2011 då motsvarande siffra låg på 12-13 %. Sedan år 2000 har det i Sverige fastställs 20 fall av säkert konstaterad illegal jakt på varg. Det har dessutom vid 34 obduktioner på SVA påträffats gamla skottskador som läkt, vilket är bevis på försök till illegal jakt. På senare år har det uppstått områden i Dalarna och Värmland där det finns uppseendeväckande få vargrevir. Forskarna och förvaltningen är eniga om att det högst troligt beror på illegal vargjakt. En studie publicerad 2020 visar att den största delen av revirhävdande vargars dödlighet troligtvis utgörs av illegal jakt och är av en sådan omfattning att populationens tillväxt har stannat upp. Den svenska delen av den Skandinaviska vargpopulationen befinner sig nära den lägsta nivå som EU:s habitatdirektiv kräver för att den skall bibehålla gynnsam bevarandestatus. Detta i sin tur gör att den illegala jakten begränsar möjligheterna att förvalta vargpopulationen genom legal jakt. 

 

Varför jagas rovdjur olagligt?

Orsakerna till den illegala jakten varierar. De som jagar rovdjur illegalt kan ha en mängd olika anledningar. Ofta verkar det handla om ett missnöje med rovdjursförvaltningen. Missnöjet leder till att man själv försöker minska antalet rovdjur i det område där man är verksam - och att man vill protestera mot samhället.

Blodigt björnansikteEn nyligen utförd doktorsavhandling menar att Sveriges jägare upplever att det till stor del har utestängts från den beslutsprocess som har lett fram till dagens rovdjursförvaltning och att bristen på inflytandemöjlighet har radikaliserat en del jägare. I de intervjuer som ligger till grund för resultatet framkommer att de allra flesta jägare som intervjuats anser att det finns plats för vargen i Sverige, men att rovdjurspolitiken i så fall måste förändras.  

Motivet till illegal jakt kan också vara att man känner hat mot djuret och därför vill döda eller plåga det. Ytterligare en kategori människor som tjuvjagar kan vara de som vill tjäna pengar på fällda djur.

Nästan ingen fälls

Det är väldigt ovanligt att personer fälls för illegal rovdjursjakt i Sverige. Det beror på att det är svårt att få fram bindande bevis och att det finns en tystandskultur kring den typen av brott.

 

Samtliga medlemsorganisationer i Rovdjurscentret De 5 Storas råd tar avstånd från illegal jakt.