Rovdjurscentret De 5 Stora

Hur påverkar rovdjuren varandra? 

De stora rovdjuren är toppredatorer och de påverkar en lång rad arter i ekosystemet med sin närvaro. Forskarna har länge undersökt hur bytesdjuren påverkas av rovdjur, men på senare år har de också allt mer undesökt hur rovdjuren påverkar varandra när de lever i samma områden.  Här nedan finns några av de resultat som forskarna funnit.

Varg - järv

Vargens matrester ger inte mer biomassa för asätare i vargrevir i Sverige. Däremot blir mattillgången mer jämnt spridd över året. Det kan gynna arter så som järvar, rävar och korpar.

Lo - järv

Järven gynnas i norra Sverige av lodjuret eftersom de lämnar mycket matrester åt järven och detta i sin tur påverkar reproduktionsframgången hos järven. Forskning visar att 60 % av de renar järven äter är dödade av lodjur, medan endast 13 % är dödade av järvar. 

Varg - lo - räv

Sittande rävNärvaro av varg kan innebära positiva effekter för mindre rovdjur genom att till exempel ge en jämnare fördelning av mat från kadaver under året, något som kan leda till ökad reproduktionsframgång. Men mindre rovdjur som rävar riskerar också att dödas av varg.

En nyligen utförd studie visar att antalet rävar minskade under de första två åren efter vargetableringen i området. Rävpopulationen återhämtade sig efter denna tid, men studien kan inte svara på om rävtätheten blev lika stor som innan vargarna etablerade sig. Att rävarna minskade i områden där varg etablerat sig förklaras med att rävarna är ett lättare byte för vargen de första åren efter vargetablering då de så är ovana vid varg som hot och predator.  

Lodjur kan, precis som vargen, både gynna rävar med sina matrester och döda rävar. 

Rävtätheten påverkas också mycket av antalet sorkar vilket visar att antalet rävar alltså påverkas av många olika faktorer - både uppifrån- och nerifrånstyrda processer. Förekomst av stora rovdjur har därför inte nödvändigtvis några större effekter på rävpopulationen. 

Björn - varg

Att både varg och björn påverkar älgstammen har man sedan länge kunskap om, men man har inte haft någon kunskap om hur de påverkar varandra när de finns i samma område. 

Björn äter på kadaverForskarna har trott att eftersom björnar tycks kunna lägga beslag på vargdödade älgar och därmed hindra vargarna från att nyttja dessa bytesdjur så borde vargar som lever i områden med björnförekomst tvingas slå älgar oftare för att tillgodose sitt födobehov jämfört med vargar som lever i björnfria områden. En nyligen utförd studie visar dock motsatsen -  vargar i områden med björn tar färre älgar än i områden utan björn. 

Den bakomliggande förklaringen till det här resultatet är ännu inte klarlagd. En möjlighet är att björnen genom att lägga beslag på vargslagna älgar fördröjer att vargarna lämnar platsen för att söka efter nästa bytesdjur, jämfört med om de hade fått konsumera bytet i lugn och ro. En annan förklaring kan vara att det i områden med både varg och björn uppstår ett hårt jakttryck på älgkalvar vilket i sin tur medför att det därmed finns relativt sett färre kalvar per älgko jämfört med områden som bara har varg. Eftersom älgkalvar är vargarnas vanligaste bytesdjur tvingas vargarna söka under en längre tid för att hitta nästa älgkalv.