Rovdjurscentret De 5 Stora

Tomas Frisk - Information till alla?

Ibland bygger människors åsikter om rovdjur mer på känslor än på vedertagen kunskap, trots all satsning på forskning. Men om kunskapen från forskningen inte når fram, vad är den då värd? Att göra forskningsresultat tillgänglig för den breda allmänheten är nästa steg till en förbättrad diskussion om våra stora rovdjur.

Det blir en händelserik höst för alla rovdjursintresserade. Det finns fler björnar och vargar än på över hundra år, rovdjursutredningen behandlas och djurens framtid planläggs. Samtidigt upplever vi på Rovdjurscentret De 5 Stora en markant ökad oro för björnar efter fjolårets olyckor med björn. Dessutom kan konflikten mellan jägare och vargar lokalt antas tillta, då vargstammen ökar samtidigt som älgstammen pressats ner till den lägsta nivån på 30 år.

Två av de hetaste frågorna i Åke Petterssons utredning är de om ökad regionalisering av rovdjursförvaltningen och vargstammens fortsatta utveckling. Det är både spännande och frustrerande att höra hur olika människor tänker i dessa frågor. Kanske blir frågan extra intressant då det är minoriteter som berörs av besluten, men majoriteten som beslutar i en demokrati. Frågan är hur stora skillnaderna skulle bli med en mer regionaliserad rovdjursförvaltning. Vad händer om skillnaden inte blir så stor, som några hoppas och andra befarar? Oavsett vilken väg man väljer, kommer människors kunskap om stora rovdjuren och de problemen som de förorsakar, att ha en avgörande betydelse för hur väl vår demokrati upplevs fungera. Naturligtvis förutsatt att beslut fattas utifrån likartad kunskapsnivå.

Fram till idag har resurser främst satsats på forskning om rovdjur och information till de som direkt berörts av dem. Men en ökad kunskap om rovdjuren och en accepterad förvaltning kommer inte främst genom mer forskning. Vi måste snarare bli bättre på att föra ut den kunskap som redan finns till den breda allmänheten. Det är inte bara de som drabbas som behöver information. Även människor som sitter på avstånd och tycker behöver mer information.

Rovdjursutredare Åke Pettersson tar, liksom förre utredaren Sören Ekström, upp behovet av oberoende och allsidig rovdjursinformation till allmänheten. Den senaste utredningen föreslår ett basanslag till tre olika rovdjurscentra i landet, där Rovdjurscentret De 5 Stora får en viss samordnande roll. Något som vi på De 5 Stora självklart är glada för, men ändå hade hoppats på en tydligare skrivning kring.

Naturvårdsverket vill fortsätta på den inslagna vägen med att låta olika intressenter årligen söka bidrag från verket i konkurrens. I sitt yttrande över utredningen säger de inget om behov av samordning av informationsarbetet, utan talar istället om att skapa flera lokala centra.
En sådan utveckling riskerar att bli ineffektiv. Jag är övertygad om att det behövs en tydlig samordning för detta arbete med ett nav av kompetens som kan driva dessa frågor långsiktigt över hela landet. Fysiska arenor finns det redan idag. Till exempel har landets djurparker flera miljoner besökare per år och på många håll i landet finns väl fungerande naturum.

På Rovdjurscentret De 5 stora strävar vi efter att förhålla oss opartiska och sakliga i rovdjursfrågorna. Vi har en tydlig ståndpunkt att inte direkt ta ställning!
I mina ögon är detta, i kombination med stor respekt för människors åsikter, det enda sättet att nå fram med information i en så konfliktfylld fråga. Min övertygelse är att information måste spridas till breda grupper, vara väl avvägd och ha en opartisk avsändare, annars riskerar många att slå dövörat till.