Rovdjurscentret De 5 Stora

Rovdjursnyheter

 283 av 8450 
 • Björnstammen har stabiliserats

  Den svenska björnstammen var i princip utrotad men har ökat och stabiliserats. De rör sig söderut och närmare tätbebyggda områden, vilket är ett naturligt spridningsmönster. Om detta berättar TV4.

 • Krav på mer pengar för rovdjursskador

  De belopp som betalas ut för rovdjursskador har i princip legat på samma nivå i nästan 20 år, men nu kräver landshövdingarna i de fyra nordligaste länen att regeringen måste höja nivåerna. Om detta skriver SR.

 • Snabbare utbetald ersättning i Finland

  Från nyår blir det möjligt för kommunerna i Finland att betala full ersättning för skador på hundar, husdjur och lösöre direkt efter ersättningsbeslut för viltskador. Ersättningen för skador på renar och jordbruk betalas dock fortfarande året efter skadeåret. Om detta skriver Jord- och skogsbruksministeriet i ett pressmeddelande.

 • SNF uppmanar regeringen att inte försvaga EUs vägledning

  Naturskyddsföreningen ställer sig positiva till Europeiska kommissionens förslag till ny vägledning för hur artskyddsreglerna i EU:s lagstiftning ska tolkas. Samtidigt uppmanar de regeringen att inte försöka få till försvagningar av de texter i vägledningen som syftar till ett starkt skydd av rovdjur och andra skyddade arter. Om detta skriver SNF.

 • Fortsatt satsning på DNA för skogsjärv

  Järven finns mest i fjällen men har på senare år spridit sig allt mer söder- och österut till skogslandet. Länsstyrelsernas personal som inventerar järv har beskrivit att de anser det vara svårare att genomföra den vanliga inventeringen av lyor i skogslandet jämfört med i fjällen.

 • Strategisk grupp bildad för att förebygga illegal jakt

  Naturvårdsverket har skapat en strategisk grupp för förebyggande arbete mot illegal jakt på stora rovdjur. I gruppen ingår representanter från Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, Länsstyrelserna och Naturvårdsverket. Syftet är bidra till samverkan mellan myndigheterna och att utbyta erfarenheter. Frågor som diskuteras är bl.a. rutiner i händelse av misstänkta jakt- eller artskyddsbrott och utbildningsinsatser. Om detta skriver Naturvårdsverket i sitt nyhetsbrev i december 2019.

 • Hur påverkas nötdjur på utmarksbete av rovdjur?

  Under år 2020-2023 ska forskningsprojektet SKANDULV i samverkan med flera andra universitet undersöka hur nötdjur på utmarksbete påverkas av rovdjur. Bland annat kommer kornas beteende och stress att mätas. Projektet kommer också utvärdera hur en typ av stora hägn fungerar, samt analysera artsammansättning och vegetationsstruktur i områden med betesdjur respektive utan betesdjur. Sammantaget ska projektet syfta till att skapa en rumslig modell som visar vilka områden som är lämpliga att hålla tamdjur i med avseende på största nytta för biologisk mångfald och minsta möjliga rovdjursangrepp på tamdjur.

 • Varför är vissa områden tomma på varg?

  Efter tre decennier med en växande vargpopulation i Sverige balanserar nu antalet vargar på gränsen för gynnsam bevarandestatus. Stora områden i populationens utbredningsområde saknar varg vilket inte kan förklaras av ogynnsamma habitat eller av förvaltningsbeslut. SKANDULV ska mellan åren 2020-2022 undersöka orsakerna till nedgången i vargpopulationen och den ojämna rumsliga fördelningen.

 • Skyddsjakt på varg avslås

  Länsstyrelsen i Värmland har avslagit en ansökan om skyddsjakt på varg som angripit hund. Detta då skyddsjakt ska användas i förebyggande syfte, och inte som vedergällning för redan inträffade skador, samt att vargen i fråga är en genetiskt viktig individ. Om detta skriver Svensk Jakt.