Rovdjurscentret De 5 Stora

Svenska Rovdjursföreningen presenterar sin policy

Rovdjurspolicy avseende samtliga i Sverige naturligt förekommande rovdäggdjur och rovfåglar. Mål: - Rovdjuren, liksom alla andra arter, har rätt att existera för sin egen skull i vår natur - oavsett om vi människor betraktar dem som "skadliga" eller "nyttiga". - Allmänhetens förståelse och acceptans för rovdjurens rätt att nyttja sina naturliga byten skall ökas. - Under alla förutsättningar skall populationsstorleken inom landet hos alla rovdjursarter vara minst så stor att varje arts långsiktiga överlevnad garanteras. - Beslut som kan påverka hotade och hänsynskrävande arter måste präglas av stor försiktighet. Medel: Forskning och övervakning Alla förvaltningsbeslut skall baseras på en solid vetenskaplig grund eller - då så ej är möjligt - med beaktande av försiktighetsprincipen. Följande områden skall därför tilldelas erforderliga resurser: Forskning rörande rovdjurens beteende, genetik, demografi och miljö. Forskning rörande metoder att skydda tamdjur och annan egendom mot rovdjursangrepp. Fortlöpande beståndsövervakning genom bl.a. regelbundna inventeringar av hotade eller sårbara arter. Information Faktabaserad information om rovdjur, speciellt "de fyra stora", är av avgörande betydelse när det gäller att vinna förståelse och acceptans för dessa djur. Information är därför ett av de viktigaste medlen för att uppnå de övergripande målen. Informationen skall omfatta rovdjurens beteende, utbredning, numerär, demografi och genetik, möjligheter till skydd av egendom, ersättning för skadad egendom samt bidrag till skadeförebyggande åtgärder mm. Biotopskydd Områden som är av stor betydelse för en rovdjursarts fortplantning, födosök eller spridning skall genom beslut av Naturvårdsverket eller länsstyrelse kunna ges tillfälligt eller permanent skydd i form av tillträdesförbud, skoterförbud, avverkningsförbud, el.dyl. Lagstiftning Den lagstiftning som berör rovdjur skall utformas på ett sådant sätt att den - med beaktande av vårt lands internationella åtaganden i form av t.ex. Bernkonventionen samt EU:s Art- och habitatdirektiv - i möjligaste mån kan vinna respekt hos alla intressegrupper. Bevakning och åtgärder mot illegal jakt För hotade eller sårbara arter skall allmänna medel bekosta bevakning av bon, lyor, etc där så är nödvändigt. Sådan bevakning skall ske av länsstyrelsernas naturbevakare och/eller andra som utsetts på ett sätt som säkerställer tilltro till deras kompetens och pålitlighet. Polis och åklagare skall ges tillräckliga resurser att upptäcka och beivra illegal jakt. Straffsatserna skall vara sådana att de verkar avskräckande. Internationellt samarbete Inom alla områden som berör rovdjur skall samarbete sökas med i första hand våra nordiska grannländer, så att regler av olika slag blir så likartade som möjligt. Varje land har ett ansvar för att alla rovdjursarter med naturlig hemortsrätt i landet tillåts leva i långsiktigt livskraftiga stammar. Utplantering och andra stödåtgärder Om en art riskerar att utrotas på grund av förhållanden orsakade av människan, eller då orsakerna är oklara, skall åtgärder vidtagas i syfte att stödja, förstärka eller återinföra arten. Möjligheter till kontrollerad stödutfodring måste finnas. Utplantering skall ses som en sista utväg, när risken för utrotning är överhängande och utsikterna till naturlig återinvandring är dåliga eller obefintliga. Ersättningar till skadedrabbade För skada på tamdjur eller annan egendom orsakad av rovdjur skall ersättning motsvarande marknadsvärde utgå av allmänna medel. En förutsättning skall dock vara att djurets ägare vidtagit sådana åtgärder som rimligen kan krävas för att skydda sin egendom. Bidrag till skadeförebyggande åtgärder För att förebygga skada, på tamdjur eller annan egendom, som kan orsakas av rovdjur skall bidrag utgå av allmänna medel. Reglerad jakt Beslut om jakt skall fattas på nationell nivå. Därvid skall synpunkter från alla intressegrupper vägas samman, men av överordnad betydelse är att populationen i fråga tål det jakttryck som kan vara aktuellt. Vid beslut om jakt skall stor betydelse tillmätas inträffade skador på tamdjur eller annan egendom. Likaså skall hänsyn tas till möjligheterna för djuren att vandra över nationsgränserna, så att ett genetiskt utbyte kan ske. Hänsyn bör också tas till det samlade rovdjurstrycket i ett område.