Rovdjurscentret De 5 Stora

62 till 78 vargar i hela Skandinavien våren 1999

Just som den första spårsnön lagt sig och nya möjligheter att kartlägga vargens detaljerade vandringar inleds kan De 5 Stora nu presentera en sammanställning av vargläget som det såg ut när spårsnön försvann våren 1999, gjord av Viltskadecenter vid Grimsö forskningsstation och Högskolan i Hedmark Kartläggningen visar att det fanns minst 62 och maximalt 78 vargar i Skandinavien i början på mars. Av dessa härrör 42-46 från sex olika familjegrupper, 8 från fyra revirmarkerande par, 4-5 avser övriga stationära vargar samt 8-19 övriga vargar. Den övervägande delen av dessa vargar, närmare bestämt 36-46 individer, har haft sitt tillhåll i Sverige. De "svenska" vargarna består av 22-23 vargar från familjegrupperna, 6 vargar från kategorin revirmarkerande par, 3-4 övriga stationära vargar samt 5-13 övriga vargar där den numera riksbekante Skånevargen ingår. I Norge registrerades totalt tio vargar förra vintern, varav 7 vargar härrör från en familjegrupper, två från ett revirmarkerande par och en ensam stationär varg. Minst 16 och maximalt 22 vargar har sprungit fram och tillbaka över gränsen mellan Sverige och Norge. Av dessa har 13-16 sitt ursprung i familjegrupperna och 3-6 är klassade som övriga vargar. Föryngring har under våren 1998 konstaterats i 5 av de 6 familjegrupperna men troligen har föryngring skett i samtliga familjegrupper. Av det totalt 62 - 78 registrerade vargarna förolyckades minst tre under vintern/våren. Sammanställning av antalet revirmarkerande par under senvintern gjorde att forskarna räknar med att det ska ha skett cirka 5-7 föryngringar under våren 1999 i Skandinavien. Målsättningen med fjolårsvinterns kartläggning av de Skandinaviska vargarna var inte bara att få fram ett så exakt vargantal som möjligt. Forskarna ville också registrera utbredingen av flockar och par. I Sverige är det Viltskadecenter vid Grimsö som sammanställt uppgifterna. Högskolan i Hedmark har sammanställt uppgifterna för Norge och ett samarbete med Finland har under året inletts. I Finland registrerades under vintern1998-99 4-5 familjegrupper med totalt 27-31 individer som uteslutande rörde sig innanför landets gränser. Utöver detta registrerades fyra familjegrupper bestående av totalt 21-23 individer där reviren delvis var lokaliserade på båda sidor av den ryskfinska gränsen. Inrapporteringen av vargarna har gjorts av länstyrelser/fylkesmän, Jägareförbund i respektive länder samt Svenska Rovdjursföreningen. Siffrorna grundar sig på de säkra rapporter som kom in under perioden 1 oktober 1998 till 28 februari 1999. Huvudsakligen är det frågan om spår på snötäckt mark men även andra metoder såsom radiotelemetri och linjeinventering har använts i mindre utsträckning. De inkomna rapporterna har kvalitetssäkrats genom kontroller i fält samt genom granskning av rapporter och utvärdering av förekomster med avseende på tidpunkt och avstånd mellan olika obseravtioner. Dessutom har utbildning av spårare skett vid ett flertal tillfällen under säsongen. FOTNOT: Följande personer har utarbetat den aktuella rapporten: Åke Aronson, Petter Wabakken, Håkan Sand, Ole Knut Steinset och Ilpo Kojola.