Rovdjurscentret De 5 Stora

Regeringens rovdjursproposition nu släppt

Fredagen 15/12 släpptes regeringens rovdjursproposition. Regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet har enats om en uppgörelse om rovdjurspropositionen. Partierna är överens om innehållet i propositionen. En fråga har dock inte kunnat lösas gemensamt: nödvärnsjakt på varg. Uppgörelsen innebär att miljöpartiet och vänsterpartiet förbehåller sig rätten att lägga motioner i denna fråga i riksdagen. - Målet är att säkra livskraftiga stammar av de svenska rovdjuren. Det innebär att stammarna måste öka av de hotade rovdjuren, särskilt varg och järv. Och det blir mer pengar till skadeersättningar och förebyggande åtgärder. - På en rad områden innebär propositionen en förstärkning eller utveckling av utredningens förslag, säger miljöminister Kjell Larsson. Propositionen innehåller bland annat följande: * Nationella etappmål och miniminivåer för rovdjurens utveckling till livskraftiga stammar. Etappmålen gäller för varg och järv, miniminivåer för lo, björn och kungsörn. * Etappmålet är ett delmål för stammarnas tillväxt mot en nivå där artens fortsatta existens i Sverige kan anses långsiktigt säkrad. När etappmålet uppnåtts ska en förnyad bedömning göras om mål för antal och utbredning. Innan etappmålet uppnåtts bör skyddsjakt bara tillåtas i begränsad omfattning. * Miniminivån anger vilken förvaltningsstrategi som bör tillämpas och är inte ett mått på vilket antal individer som är önskvärda av en art. Målet med förvaltningen är att arterna ska öka i antal utöver miniminivån, till sådana nivåer att de med större säkerhet långsiktigt kan bevaras i den svenska faunan. * Varg: Etappmålet för vargstammen är cirka 20 föryngringar per år i Sverige. Det motsvarar totalt cirka 200 individer. Då detta etappmål nåtts ska en grundlig utvärdering av utbredningens effekter göras. Därefter beslutas om ett eventuellt nytt etappmål eller en miniminivå. Med tiden bör en nivå för antalet vargar kunna anges, som bättre står i överensstämmelse med de nivåer som med vetenskapliga utgångspunkter bedömts vara nödvändiga för en kortsiktigt livskraftig vargstam, det vill säga minst 500 individer. Målet för vargstammens utbredning ska vara att stammen på naturlig väg sprider sig över landet. I renskötselområdet ska vargen begränsas till de områden utanför renskötselns åretruntmarker där den gör minst skada. * Järv: Etappmålet för järvstammen ska vara 90 föryngringar per år. Det motsvarar ett totalt antal av cirka 400 individer. Målet är att järvstammen sprider sig jämnare i sitt naturliga utbredningsområde. * Björn: Miniminivån för den svenska björnstammen ska vara 100 föryngringar per år. Det motsvarar ett totalt antal av cirka 1 000 individer. Stammens spridning söderut tillåts fortsätta. * Lo: Miniminivån för lodjursstammen ska vara 300 föryngringar per år. Det motsvarar ett totalt antal av cirka 1 500 individer. Målet är att antalet lodjur i landet inte ska minska. Huvuddelen av stammen ska finnas utanför renskötselområdet. * Kungsörn: Miniminivån för kungsörnsstammen ska vara 600 årliga häckningar. * Regeringen avser att ändra 28 § i jaktförordningen så att skyddsjakt på varg utan föregående beslut av Naturvårdsverket ska tillåtas på samma villkor som för närvarande gäller för björn, järv och lo. Om vargstammens positiva utveckling bryts kommer regeringen emellertid att åter ändra regleringen så att den inte längre omfattar varg. * Ersättningssystemet för renar som rivs av rovdjur reformeras. Regeringen skjuter till 9 miljoner kronor till ersättningssystemet. Syftet med reformeringen är att ersättningarna bättre ska motsvara de verkliga skadorna. * Ersättningssystemet för andra tamdjur än renar samt förebyggande åtgärder tillförs ytterligare 3 miljoner kronor. Det kan till exempel vara jakthundar, får och biodlingar. * Regeringen kommer att ge Naturvårdsverket i uppdrag att föreslå utformning av förstärkta informationsinsa tser om stora rovdjur. En miljon kronor avsätts för detta arbete. * Regeringen har tidigare aviserat att straffen för jaktbrott skärps. Minimistraffet för grovt jaktbrott och grovt jakthäleri höjs från två veckors fängelse till sex månaders fängelse. Dessutom höjs maximistraffet från två till fyra års fängelse. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2001. * Polis, åklagare och länsstyrelser ska i fördjupat samarbete planera insatser för att förebygga jaktbrott. Länsstyrelserna ska också i ökad utsträckning bevaka områden där risken för jaktbrott bedöms som stor. Länsstyrelserna får särskilda medel för de ökade insatserna mot jaktbrott. Polisen får samtidigt ökade resurser för att kunna öka utredningsinsatserna kring grova jaktbrott. Det handlar om sammanlagt 2 miljoner kronor.