Rovdjurscentret De 5 Stora

Länsstyrelsen säger nej till vargjakt

Länsstyrelsen i Dalarna har idag lämnat yttrande till Naturvårdsverket i två ärenden om vargjakt. Det ena gäller en framställan från landets fyra sydligaste samebyar om att Naturvårdsverket ska avlägsna alla vargar från den södra delen av renskötselområdet. Det andra om skyddsjakt på en varg i Furudalsreviret. Naturvårdsverket har begärt uppgifter från länsstyrelsen snarast. - Länsstyrelsen avvaktar med att tillstyrka skyddsjakt inom renskötselområdet. Det är ännu inte klarlagt om det rör sig om vargar som kommer att etablera revir inom rennäringens åretruntmarker eller hur stora skadorna är, säger Lena Berg som är rovdjursansvarig på Länsstyrelsen. Länsstyrelsen tolkar riksdagens beslut om en sammanhållen rovdjurspolitik enligt Prop. 2000/01:57, som att varg kan tillåtas i områden utanför rennäringens åretruntmarker där de gör minst skada. I detta fall måste därför en bedömning göras av om enskilda vargförekomster i området innebär att ordnad renskötsel omöjliggörs eller allvarligt försvåras. Det totala rovdjurstrycket i det berörda området bedöms inte som ovanligt stort, eftersom både lo och järv endast förekommer sparsamt. Detta tillsammans med att skador orsakade av varg än så länge bedöms som begränsade, gör att länsstyrelsen ställer sig avvaktande till ställningstagande om skyddsjakt på varg inom området. Spillningsprover som är skickade för analys kommer dessutom att ge besked om djurens härkomst. - Ansökan om skyddsjakt i Furudal tillstyrks inte. Angreppen på hundar är mycket olyckliga men vargarna kan i övrigt inte anses ha gjort allvarlig skada enligt jaktförordningens mening, säger Lena Berg. Förutom de tre hundarna har ett får med stor sannolikhet rivits av varg under 2003 i området. Länsstyrelsen avstyrker därför i dagsläget sådan skyddsjakt som ansökan avser i Furudalsreviret, då det inte kan anses att vargarna hittills orsakat allvarlig skada. Dessutom ska andra metoder att förhindra skada och olägenheter prövas först innan skyddsjakt tillgrips. Det är inte heller klarlagt att skyddsjakt på en varg skulle få den önskade effekten att risken minskar för att jakthundar rivs.