Rovdjurscentret De 5 Stora

Samebyar nekas rovdjursersättning av Sametinget

Det är svårt för samebyarna att få tillstånd till skyddsjakt på varg, men istället får man ersättning för rivna renar. Men att få ersättning är inte heller alltid det lättaste. Sametinget har just tagit ett beslut om rovdjursersättning - till rennäringens nackdel. Det är samebyarna Frostviken Norra och Ohredahke som fått nej från sametinget till rovdjursersättning i det kustnära området med motiveringen att det inte finns någon vinterbetesrätt där. 1996 infördes ett nytt ersättningssystem för rovdjursskador på rennäringen och den praktiska tillämpningen av systemet utformades gemensamt av Naturvårdsverket och Sametinget. Systemet innebär att rennäringen får ersättning om det finns rovdjur inom samebyarnas betesområden. När det gäller varg så får man en halv miljon kronor om en varghona har fått ungar inom betesområdets gränser. Regelbunden förekomst av varg ersätts med 50 000 kronor medan tillfällig förekomst ersätts med 25 000 kronor. Det är sedan sametinget som betalar ut ersättningen till samebyarna, och detta sker en gång om året. Hur samebyarna sedan fördelar ersättningen inom byn får dom själva avgöra.