Rovdjurscentret De 5 Stora

Skyddsjakt på lodjur i renskötselområdet

Naturvårdsverket tillåter skyddsjakt på 16 lodjur i renskötselområdet för att hålla antalet lodjur på den nivå som regering och riksdag angett. Däremot bedömer Naturvårdsverket att skyddsjakt utanför renskötselområdet inte kan tillåtas på grund av den minskande lodjursstammen i Sverige samt efter JO:s yttrande angående tidigare beslut om skyddsjakt.

Lodjursstammen i renskötselområdet har halverats på 5 år. Vintern 2003/04 upptäcktes 88 för­yngringar, dvs. antal honor som hade ungar vid inventeringen i februari. År 1999 var det 173. Nedgången beror främst på skyddsjakt men även annan dödlighet, bland annat illegal jakt.

Regeringen angav i propositionen om Sammanhållen rovdjurspolitik att det är motiverat med skyddsjakt på lodjur inom renskötselområdet av hänsyn till rennäringens intressen. Målet var en stam på cirka 400 djur i renskötselområdet.

— Nu är vi i princip nere på den nivån. Därför halverar vi tilldelningen av skyddsjakten för att bevara nivån. Om det senare uppstår problem kan länsstyrelsen besluta om skyddsjakt på enstaka djur, förklarar Susanna Löfgren , chef för Viltförvaltningsenheten.

Årets skyddsjaktsbeslut omfattar 16 djur, jämfört med 33 i fjol. Tilldelningen är 8 djur i Jämtland, 4 i Västerbotten, 2 i Norrbotten, samt 1 vardera i Västernorrlands och Dalarnas län. I Norrbotten rapporterades inga fällda djur i vintras, trots det minskade antalet föryngringar från 32 till 25. Jakttiden med fällor är 10 januari-31 mars, jakten med vapen får pågå 3-31 mars.

Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt utanför renskötselområdet kritiserades av Justitieombudsmannen i ett beslut i våras. JO hävdade att beslutet strider mot Jaktlagen.

— Därför har vi dragit slutsatsen att Naturvårdsverket är förhindrat att tillåta skyddsjakt utanför renskötselområdet i nuläget. Vi skickade i augusti en skrivelse till regeringen och föreslog en ändring av lagstiftningen, säger Björn Risinger , chef för Naturresursavdelningen.

Naturvårdsverket har också att ta hänsyn till det nationella mål som beslutats av Riksdagen. Lodjursforskarna har på Naturvårdsverkets och Svenska Jägareförbundets uppdrag gjort en bedömning av lodjursstammens storlek. Forskarnas preliminära resultat på att stammen minskar och att det finns cirka 260 föryngringar i landet. Det är klart under den miniminivå på 300, som Riksdagen angett. Vid årsskiftet väntas forskarna vara klara med sin rapport.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Susanna Löfgren, chef Viltförvaltningsenheten , 08-698 15 40, 070-895 73 38, susanna.lofgren@naturvardsverket.se
Klas Allander, handläggare Viltförvaltningsenheten , 08-698 85 39, 070-283 25 02, klas.allander@naturvardverket.se
Anneli Nivrén, pressansvarig , 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Skrivet av: Naturvårdsverket