Rovdjurscentret De 5 Stora

Lodjursstammen minskar igen

För andra året i rad presenterar Sverige och Norge gemensamt en översikt över lodjurstammen i Skandinavien. Den senaste inventeringen från vintern 2013/14 tyder på en ytterligare nedgång av lodjursstammen. Populationsberäkningar utifrån inventeringsresultaten visar att det fanns cirka 840 lodjur i Sverige och 1195 lodjur i Skandinavien.

Minskningen av lodjurstammen i Sverige har skett gradvis från toppnoteringarna 2008/2009 då 291 familjegrupper kunde konstateras till den senaste inventeringen 2013/14, som visade på 142 familjegrupper. Detta innebär att stammen nu ligger strax under referensvärdet vilket för lodjur är 870 individer. Referensvärdet bör inte understigas om gynnsam bevarandestatus ska kunna upprätthållas. För att klara målen om gynnsam bevarandestatus i landet krävs det att nedgången av lodjurspopulationen bromsas upp.

Orsaker till lodjurstammens nedgång
Det kan finnas flera orsaker bakom lodjurstammens tillbakagång. Minskningen kan inom renskötselområdet förklaras med en ökad jakt på lodjur. I mellersta Sverige är minskningen sannolikt kopplad till flera olika samverkande faktorer. Andra faktorer kan till exempel vara en minskning av tillgången på bytesdjur eller konkurrens med andra rovdjur.

Även inventeringsarbetet kan påverkas av till exempel snöfattiga vintrar och svåra spårförhållanden. Eftersom inventeringsarbetet utvecklas och förbättras, bland annat genom utveckling av nya metoder, kan delar av minskningen även bero på en överskattning av lodjurstammen vid tidigare inventeringar.