Rovdjurscentret De 5 Stora

Ingen licensjakt efter lodjur i södra Sverige

Länsstyrelserna i det södra rovdjursförvaltningsområdet har gemensamt kommit överens om att inte besluta om licensjakt efter lodjur under 2017. Anledningen till den uteblivna licensjakten är att det är en för låg marginal gentemot miniminivån.

Senaste årens inventeringsresultat för lodjur visar på en ökande stam inom det södra förvaltningsområdet (Södermanlands, Östergötlands, Kalmar, Jönköpings, Kronobergs, Blekinge, Skåne och Hallands län). Vid den senaste inventeringen konstaterades 24,5 föryngringar (hona med unge eller ungar) av lodjur inom förvaltningsområdet, vilket motsvarar ca 135 individer. I Kronoberg har det under senaste inventeringssäsongen kvalitetsäkrats 2,5 lodjursföryngringar, länets beslutade miniminivå är 3 föryngringar. Även om lodjursstammen samtidigt passerat miniminivån för södra förvaltningsområdet bedömer länen att det är för tidigt med licensjakt.

För att kunna bedriva licensjakt på ett sätt som inte riskerar sänka stammen under beslutade miniminivåer, måste det finnas god marginal som även tillåter andra faktorer som påverkar stammen negativt. Varierande reproduktionsframgång, hög dödlighet hos ungar, trafikolyckor och skyddsjakt efter individer som orsakar stor skada på tamdjur är faktorer som påverkar stammen. Först när denna marginal finns, även kallat förvaltningsmål, är licensjakt möjlig.

Förvaltningsmålen är beslutade (i de flesta län) av länens viltförvaltningsdelegationer och lodjursstammen är idag mindre än dessa mål. I några av länen i södra rovdjursförvaltningsområdet, däribland Kronoberg där förvaltningsmålet är fem, är antalet lodjursföryngringar inte heller uppe i den för länet fastställda miniminivån.

Läs mer på Länsstyrelsen i Kronobergs län webbplats