Rovdjurscentret De 5 Stora

Länsstyrelsen har utvärderat vargjakten i Ockelbo kommun 2016

Länsstyrelsen har genomfört en enkätundersökning med anledning av 2016 års licensjakt på varg. Resultatet indikerar att människors vardag inte förändrats efter vargjakten. Den har inte heller påverkat vare sig acceptansen för varg eller övriga rovdjur, oron för rovdjur, förutsättningarna för att hålla tamdjur, risken för illegal jakt efter rovdjur eller förtroendet för länsstyrelsen.

​Enkätundersökningens syfte är att ge länsstyrelsen underlag om huruvida licensjakten på varg, och dess resultat, haft någon effekt på dem som bor inom jaktområdet. Allmänhetens upplevelser av att leva i ett vargrevir och om/hur deras liv påverkats av genomförd vargjakt är viktiga för att öka kunskapen om att leva med varg i närområdet. Det ger länsstyrelsen en vägledning i det fortsatta arbetet med en regionalt anpassad förvaltning av varg och andra rovdjur.

"Enkäterna visar tydligt att licensjakten inte upplevs som tillräcklig i omfattning. Majoriteten av de som svarat anser fortfarande att de begränsas av att leva med varg och andra rovdjur i närområdet. Det kan dock vara svårt att fånga upp långsiktiga effekter efter bara ett år med vargjakt. Därför är det viktigt för oss att fortsätta följa länsinvånarnas upplevelse av att leva med rovdjur i sin närhet. En sådan uppföljning skulle även behöva göras på nationell nivå" säger Joel Isensköld, enhetschef på Natur- och viltenheten.

Sammanfattning av generella uppfattningar om rovdjur i närområdet

 • Majoriteten av dem som svarade värdesätter möjligheten att få se och uppleva arter som älg, rådjur, kronhjort, kungsörn, skogshöns och övrigt småvilt i sitt närområde. Även lodjur värdesätts relativt högt.
 • Björn upplevs mer negativt att ha i närområdet.
 • Vildsvin och varg är de arter som upplevs mest negativa att se och uppleva i närområdet.
 • En stor majoritet ansåg att rovdjur bör förvaltas med hjälp av licensjakt.

 

Om upplevelsen att leva med rovdjur i sin närhet

 • Drygt 66% menade att deras vardag eller vardagliga liv påverkas av förekomsten av rovdjur.
 • Utövandet av friluftsaktiviteter har minskat för de som menar att deras liv påverkas av rovdjursförekomst.
 • En klar majoritet upplever en ökad oro för tamdjurs och människors säkerhet.
 • För de flesta har intresset för rovdjur inte påverkats i så stor utsträckning, utan har varit oförändrat jämfört med tidigare.
 • Vargen, följd av björnen, är de två arter som man upplevde inverkar mest på livskvaliteten. Övriga stora rovdjur: järv, lodjur och kungsörn har enligt resultaten inte samma effekt. 

 

Har licensjakten påverkat vardagen?

 • Mer än hälften av de svarande angav att deras vardag inte påverkats av genomförd licensjakt. Cirka 33% anger att deras vardagliga liv har förändrats, men det finns inget tydligt mönster över på vilket sätt. Exempelvis svarade cirka 33% av dem som hade påverkats av licensjakten att friluftsaktiviteterna har ökat, medan 24% angav att de istället minskat efter licensjakten.
 • Gällande oro för tamdjurs säkerhet och oro för människors säkerhet fanns inte heller något tydligt mönster. Dock var det fler svarande som upplevde en ökad oro snarare än en minskad.
 • Intresset för rovdjur var oförändrat.
 • Licensjakten har enligt majoriteten av de svarande inte påverkat något av följande: acceptans för rovdjur, oron för rovdjur, acceptans för varg, förutsättningar för att hålla tamdjur, risken för illegal jakt efter rovdjur samt förtroendet för länsstyrelsen, även om det finns små variationer mellan svaren.

 

Övrigt
Alla hade möjlighet att lämna kommentarer till enkäten. Många lämnade där liknande synpunkter som här sammanfattats kort:

 • För vissa innebar upplevelsen att vara begränsad i sin fritid att möjlighet till bär- och svampplockning, skogspromenader, hundpromenader och skidturer inskränkts av närvaron av främst varg och björn.
 • Många gav också uttryck för en rädsla och otrygghet att vistas i sin närmiljö, med vetskapen att främst varg och björn finns i området. Flera nämnde också att rovdjuren har en naturlig plats bland skogens fauna, trots att de kände rädsla och otrygghet.
 • Det finns en oro hos flera enkätdeltagare för vildsvin.
 • Vargen inskränker på möjligheten att bedriva löshundsjakt, och även viljan/lusten att skaffa en ny jakthund.
 • Några svarande kände en större oro och rädsla inför jägarnas attityder till rovdjur än för rovdjuren.
 • Licensjakt är inte en tillräcklig åtgärd när det gäller att förebygga rovdjursangrepp på tamdjur, särskilt med hänseende till varg.
 • Några berörde att olika intressegruppers inflytande över rovdjursförvaltningen idag är för stort.

  

Fakta
Enkäten skickades ut till slumpvis utvalda invånare över 18 år i Ockelbo kommun. Totalt omfattade utskicket 500 personer, vilket motsvarar ca 10% av alla myndiga kommuninvånare. Svarsfrekvensen var 54 procent.