Rovdjurscentret De 5 Stora

Forskning om hur vargar väljer ynglingsplats

Skandulv har publicerat en vetenskaplig artikel om hur vargar väljer ynglingsplats.

Nedanstående sammanfattning finns att läsa i Skandulvs nyhetsbrev:

Stora rovdjur förekommer i en mängd olika miljöer där dessa samexisterar med människor i större eller mindre omfattning. Eftersom människan ofta är och har varit en fiende till de stora rovdjuren förväntar vi oss att deras beteende har anpassats för att minimera risken för möten med människor och att detta skall vara mest påtagligt under tidpunkter då stora rovdjur kan förväntas vara mest utsatta.

I denna studie använde vi data från 26 olika studieområden och 728 ynglingsplatser fördelade över artens hela utbredningsområde i världen för att bedöma hur mänsklig närvaro (befolkningstäthet och olika mänskliga strukturer t.ex. vägar) påverkar valet av ynglingsplats hos varg.

Överlag minskade vargarna risken för kontakt med människor genom att undvika vissa strukturer i miljön såsom vägar, byggnader, och av människan brukade öppna områden, och i stället välja områden med gott skydd från vegetation.

Studien visar att vargarnas val av ynglingsplatser beror av graden av mänsklig aktivitet där vargar i områden med hög mänsklig aktivitet uppvisar en starkare preferens för lämpliga habitat för lyor och rendezvous platser. Skillnader i detta beteende kunde påvisas mellan olika kontinenter med starkare undvikande av mänskligt påverkade miljöer i Eurasien än i Nordamerika vilket kan förklaras av historiska skillnader i människan förföljelse av vargen.

Trots att många av de stora rovdjuren inte kräver ett storskalig bevarande av specifika levnadsmiljöer så tycks det finnas ett behov hos dem att kunna välja specifika miljöer för sina ynglingsplatser som till avsevärd lägre grad är påverkade av mänsklig närvaro jämfört med den genomsnittliga miljön i deras levnadsområde. Denna aspekt kan vara viktig att beakta vid planeringen av bevarandebiologiska strategier i av människan starkt påverkade miljöer.